مؤلفه‏ها و شاخص‏های کلیدی نظام لجستیک دفاعی جامع و یکپارچه

نویسندگان

چکیده

امروزه با توجه به شرایط و سرعت تغییرات محیطی دیگر نظام‏های لجستیک سنتی جوابگوی نیازهای روزافزون زمانه نیست، بلکه راه‏حل را باید در سیستم‏های لجستیک نوین و توسعه‏یافته جستجو کرد. بر این اساس، مطالعات زیادی جهت شناسایی مؤلفه‏ها و شاخص‏های کلیدی نظام لجستیک نوین صورت گرفته است. هدف این مقاله شناسایی مؤلفه‏ها و شاخص‏های کلیدی لجستیک جامع و یکپارچه در سازمان‏های لجستیکی کشور با استفاده از روش پیمایشی است. دراین راستا، پس از مشخص شدن چارچوب نظری تحقیق از طریق مطالعات اسنادی و تجربیات عملی عناصر آن با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه‏ی عمیق در بین خبرگان لجستیکی کشور مورد بررسی قرار گرفت. جهت تعیین میزان انطباق پذیری از آزمون T تک نمونه‏ای و برای تعیین میزان رابطه‏ی مؤلفه‏ها و شاخص‏ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج نشان می‏دهد، لجستیک نوین و جامع در یک نگاه سیستمی از شش مؤلفه‏ی کلیدی و 38 شاخص تشکیل می‏شود که تمام عناصر آن به صورت نظام‏مند و در یک ارتباط معنی‏دار نسبت به هم معرف نظام لجستیک نوین می‏باشد.

کلیدواژه‌ها