بررسی علل بیداری اسلامی در منطقه‏ی عربی و اسلامی بر اساس روش‏شناسی تأییدگرا

نویسنده

چکیده

در این مقاله ضمن بررسی مفهوم بیداری اسلامی، چرایی وقوع انقلاب‏های اخیر در کشورهای منطقه‏ی عربی و اسلامی تحلیل گردیده است. بدین منظور با بهره‏گیری از ادبیات نظری موجود، پاسخ به این پرسش در سه محور «نارضایتی عمومی»، «وضعیت مخالفان» و «وضعیت حکومت» تبیین شده است. به‏ منظور پاسخ دادن به سؤال مزبور از روش اتفاق استفاده شده و براین اساس، کشورهای تونس، مصر، لیبی، یمن و بحرین از طریق این روش، بررسی شده‏اند. مطابق بررسی‏های انجام شده مشخص گردید، علاوه بر نقش تعیین‏کننده‏ی عامل عدم مشروعیت، عواملی چون سرسپردگی به غرب، شناسایی رژیم صهیونیستی، اختناق، جریحه‏دار شدن غرور، عزت و کرامت انسانی مردم و محرومیت گروه‏های مهم از مشارکت در دولت نیز در رخداد اخیر دخالت داشته‏اند. این تحقیق که از نوع کاربردی است با روش تطبیقی انجام شده است. روش تطبیقی دارای انواعی مختلفی است که در این مقاله برای پاسخ دادن به چرایی وقوع انقلاب‏ها از روش اتفاق استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها