سنجش تهدیدهای امنیتی در جنوب شرق ایران (با تأکید بر امنیت مرزی)

نویسندگان

چکیده

امروزه برقراری امنیت در گستره‏ی قلمرو سرزمینی هر کشور یکی از وظایف اولیه‏ی نظام سیاسی حاکم در آن کشور می‏باشد. در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز مسأله‏ی تهدیدهای امنیتی و برقراری امنیت در منطقه‏ی جنوب شرق، همواره یکی از دغدغه‏های اصلی رهبران سیاسی و مدیران امنیتی بوده است. تهدیدهای امنیتی در این منطقه را می‏‏‏توان بر اساس منشا شکل‏گیری تهدید در سه سطح جداگانه دسته‏بندی نمود که شامل تهدیدهای امنیتی با منشا داخلی، تهدیدهای امنیتی با منشا مسائل مرزی و تهدیدهای امنیتی با منشا خارجی (فرا‏منطقه‏ای) می‏‏باشد. در مجموع کنش و واکنش‏های این سه سطح، امنیت منطقه را تحت تأثیر قرار داده است. در این میان بیشترین تأثیرگذاری بر امنیت منطقه به ترتیب ناشی از تهدیدها با منشا مرزی، تهدیدها با منشا داخلی و تهدیدهای با منشا خارجی می‏‏باشد. این تهدیدها بر اساس مؤلفه‏ها (به ترتیب میزان تأثیرگذاری) مؤلفه‏های اجتماعی ـ فرهنگی، نظامی ـ امنیتی، اقتصادی، جغرافیایی ـ طبیعی و در نهایت مؤلفه‏های سیاسی را شامل شده‏اند. از این رو، بیشترین تمرکز جهت دفع تهدیدات به منظور برقراری امنیت به ترتیب باید معطوف به تهدیدات ناشی از مسائل مرز، مسائل داخلی و مسائل خارجی گردد. همچنین می‏توان گفت راه‏کار اساسی در این منطقه، راه‏کارهای اجتماعی ـ فرهنگی است. روش تحقیق در این مقاله پیمایشی و روش علٍی (مقایسه‏ای) می‏باشد. شیوه‏ی گردآوری اطلاعات در این کار پژوهشی میدانی و از ابزار گردآوری پرسشنامه استفاده گردیده و در نهایت تجزیه و تحیل اطلاعات آماری در محیط نرم‏افزار SPSS [1] انجام پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها