فرصت‌ها و تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در قبال دولت ـ ملت‌سازی آمریکا در عراق

نویسندگان

چکیده

مشکلات ساختاری در حاکمیت عراق باعث تشکیل دولتی ضعیف در عراق گردیده که تبعات امنیتی برای منطقه و همسایگان خود در بر داشته است. امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در تقابل با این مقوله در دو فضای فرصت‌ها و تهدیدات با موضوع عراق جدید روبه‌رو می‌باشد. نگارنده در این مقاله سعی دارد تا ضمن بررسی روند مذکور، به ذکر مصادیق تأثیرپذیری امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از روند دولت ـ ملت‌سازی در عراق در دو فضای فرصت‌ها و تهدیدات بپردازد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است و از اسناد و شیوه‌های گردآوری کتابخانه‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز استفاده شده است. در مجموع با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در این تحقیق فرضیه‌ی اصلی پژوهش که شامل دو بخش فرصت‌ها و تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از جانب روند دولت ـ ملت‌سازی در عراق اثبات می‌شود.

کلیدواژه‌ها