دوره و شماره: دوره 20، شماره 80، زمستان 1391 (123) 
3. الگوها و رهیافت‌های جنگ نرم

علی محمد نائینی؛ محمدباقر ذوالقدر