دوره و شماره: دوره 20، شماره 80، بهمن 1391 (123) 
الگوها و رهیافت‌های جنگ نرم

علی محمد نائینی؛ محمدباقر ذوالقدر