بررسی راه‌کارها و قابلیت‌های جمهوری اسلامی ایران برای تأمین امنیت و مقابله با تهدیدات در خلیج فارس

نویسنده

چکیده

این تحقیق به بررسی راه‌کارها، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های ایران برای تأمین امنیت خلیج فارس و چگونگی مقابله با تهدیدات آن می‌پردازد. سؤال اصلی مقاله این است که ایران چگونه می‌تواند، امنیت خلیج فارس را در شرایط حضور کشتی‌های جنگی آمریکا و سایر قدرت‌های فرامنطقه‌ای حفظ کند و اقداماتی انجام دهد که در مقابله با ناامنی‌ها مؤثر باشد؟ روش تحقیق انجام شده توصیفی - تحلیلی است و این مقاله با بهره‌گیری از مطالعه‌ی کتابخانه‌ای و با تکیه به تجربیات میدانی تدوین گردیده است. در این پژوهش بعضی از ویژگی‌های ترتیبات امنیتی خلیج فارس ارائه گردیده است و در نهایت مشخص شد که بدون همکاری جمعی و متقابل میان تمامی کشورهای پیرامون خلیج فارس، هیچ نظام امنیت منطقه‌ای موفق نخواهد بود و نگرانی‌های موجود از تهدیدات رفع نخواهند شد. در پایان مقاله نیز راه‌کارهایی برای توسعه‌ی بهره‌برداری از ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه در فضای جغرافیایی خلیج فارس جهت مقابله با تهدیدات احتمالی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها