بررسی تطبیقی گزینه‌های مطلوب قدرت هوایی در حوز‌ه‌ی عدم‌تقارن

نویسنده

چکیده

به‌منظور بررسی تطبیقی گزینه‌های مفروض قدرت هوایی «تاکتیک‌های کلاسیک قدرت هوایی»، «جنگ اطلاعات»، «فریب نظامی» و «اعمال تهدیدات مبهم با قابلیت‌های ناشناخته «در یک فضای عدم‌تقارن جهت مقابله با تهدیدات احتمالی، در یک تحقیق میدانی از میان کادرهای علمی و آموزشی دانشگاه هوایی، گروه آموزش‌های تخصص‌های هوایی و دانشجویان هوایی دانشگاه عالی دفاع ملی که آگاهی مناسبی پیرامون به‌کارگیری قدرت هوایی در یک جنگ در حوزه‌ی عدم‌تقارن را دارند، با در اختیار نهادن پرسش‌نامه‌ای مناسب، نتایج به‌دست آمده با استفاده از روش‌های تحقیق «دلفی» برای استانداردسازی و از فرایند پژوهش عملیاتی تحلیل سلسله‌ی مراتبی یا روش AHP مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق متغیرهای (تأثیر معیارهای آموزش، اثربخشی، کارایی عملیاتی و فناوری تجهیزات) در فرضیه، یعنی گزینه‌های چهارگانه‌ی رویکرد نامتقارن قدرت هوایی انتخاب و بعد از استانداردسازی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت که نتیجه‌ی آن رد فرضیه‌ی تأثیر به‌کارگیری تاکتیک‌های کلاسیک  قدرت هوایی و تأیید سه گزینه‌ی دیگر «جنگ اطلاعات»، «فریب نظامی» و «اعمال تهدیدات مبهم یا قابلیت‌های ناشناخته» در حوزه‌ی عدم‌تقارن و هم‌چنین تعیین میزان اهمیت و ارجحیت گزینه‌های فوق با توجه به معیارهای چهارگانه‌ی آموزش، اثربخشی، کارایی عملیاتی و فناوری تجهیزات می‌باشد.

کلیدواژه‌ها