تکاپوی امنیت منطقه‌ای از رهگذر معاهدات بین‌المللی: تحلیل محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

چکیده

در محیط پیرامونی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌ها و معاهدات بین‌المللی متعددی به‌منظور پایه‌ریزی و مدیریت امنیت جمعی شکل گرفته است که هر یک، بر پایه اصول و اهداف راهبردی خاصی استوارند. در این میان، کشورمان که همواره نسبت به تحولات محیط منطقه‌ای و تأثیرات امنیتی آن رویکرد مداقه و پایش منظم داشته و حتی خود پیشنهاد دهنده الگویی بومی برای امنیت منطقه‌ای و حتی جهانی بوده، اما این اقدامات به‌تعیین‌دقیق وضعیت ‌کشورمان ‌درقبال‌ساختارهای حقوقی وسازمانی‌امنیت منطقه‌ای‌منتهی نشده‌است. در این تحلیل، وضعیت معاهدات و سازمان‌های امنیت منطقه‌ای در محیط پیرامون کشورمان بررسی و ارزیابی می‌شود.

کلیدواژه‌ها