دوره و شماره: دوره 15، شماره 60، زمستان 1386 (126)