قدرت نرم و سخت: تضاد «پیروزی در جنگ باورها» در قرن بیست و یکم

نویسنده

چکیده

این پژوهش دوهدف را دنبال می‌کند.نخستاین‌کهپویایی‌های متغیر مرتبط باجهانی شدن وفناوری اطلاعات چه‌گونهکاربردقدرت درمحیط بین‌الملل را پیچیده می‌کنند.دوم،اثبات این موضوع که ارائه مؤثرترین راه‌کار در این محیط راهبردی بر اساس شالوده‌ای سه‌بعدی است که در آن تلفیق همزمان قدرت نرم وسخت درشکل‌دهی راهبرد مجاز است. راهبرد کنونی آمریکاکه بر دستیابی به اهداف راهبردی با استفاده از زور استوار است،مباحث فراوانیرا درداخل وخارج درباره استفاده از منابع قدرت سخت (نظامی واقتصادی)نسبت به منابع قدرت نرم(جذابیت فرهنگ،ارزش‌هاوسیاست خارجی)برانگیخته است.این مباحث در میان مجامع دانشگاهی ومقامات ارشد سیاست‌گذاری، دیدگاه‌ها وچالش‌های ایدئولوژیکی متفاوتی را درباره نحوه شکل‌دهی راهبرد سیاست خارجی آمریکا نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها