طراحی الگوی نظری آمایش سرزمین با اعمال اصول پدافند غیرعامل

نویسندگان

چکیده

این تحقیق با موضوع طراحی الگوی آمایش سرزمین با اعمال اصول پدافند غیرعامل به منظور نیل به توسعه ملی انجام شده است. بر این اساس، هدف این مطالعه و تحقیق آن است که با شناخت و تجزیه و تحلیل وضع موجود متغیرها و عوامل مؤثر در آن را تعیین نموده بر پایه آن در خصوص طراحی الگوی آمایش سرزمین با اعمال اصول پدافند غیرعامل به منظور نیل به توسعه منطقه‌ای اقدام گردد. عوامل عمده در این تحقیق عبارت از بررسی تهدیدات وعوامل عمده جغرافیای نظامی و عناصر فضایی واصول پدافند غیرعامل و عناصر ژئوپلیتیک می‌باشند که تأثیر متقابل آن در آمایش سرزمین بررسی شده. تلاش گردیده تا الگوی بهینه از آن تهیه گردد. در انتها، این مقاله الگوی نظری آمایش سرزمین را با لحاظ نمودن ملاحظات پدافند غیر­­عامل بیان می‌کند.

کلیدواژه‌ها