دوره و شماره: دوره 18، شماره 69، بهمن 1388 (135) 
طراحی الگوی نظری آمایش سرزمین با اعمال اصول پدافند غیرعامل

محمدرضا حافظ‌نیا؛ سیدیحیی صفوی؛ شریف مطوف؛ غلامرضا جلالی


طراحی الگوی راهبردیآماد و پشتیبانی نبرد ناهمگون

سید عباس کاظمی؛ سیاوش نصرت پناه؛ سیاوش نصرت پناه؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ احمد جعفری


قدرت در عصر اطلاعات

حسین دهشیار؛ مرتضی نورمحمدی


فرهنگ راهبردی و آمایش دفاعی ـ فرهنگی در مناطق مرزی

علیرضا فرشچی؛ مریم صنیع‌اجلال؛ محمد حسینی‌مقدم