طراحی الگوی راهبردیآماد و پشتیبانی نبرد ناهمگون

نویسندگان

چکیده

هرچند مفهوم نبرد ناهمگون به تازگی در ادبیات نظامی راهبردی دنیا خصوصاً غرب وارد شده است ولی مطالعه کتاب‌های تاریخ نبرد‌ها نشان می‌دهد مفهوم نبرد  ناهمگون ریشه در ادبیات کهن دفاعی دارد. هدف این پژوهش طراحی الگوی آماد و پشتیبانی نبرد ناهمگون است که همه فعالیت‌های مرتبط با جریان کالا وتبدیل مواد، ازمرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرف‌کننده نهایی را شامل‌می­شود. فرضیه اصلی پژوهش به این صورت است که الگوی آماد و پشتیبانینبرد در شرایط ناهمگونی و تهدیدات زیاد آمیزه ای از سیستم­های آماد و پشتیبانی ناب، مجازی،یکپارچه وچالاک می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف توصیفی تحلیلی و از نظر جهت­گیری کاربردی و از نظر راهبرد با روش پیمایشی انجام شده است. تبیین روابط بین متغیرهای اصلی پژوهش و شاخص‌های اثرگذار بر هر متغیر از طریق روش تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل معادلات ساختاری مورد بررسی قرار ‌گرفت.نتایج بیانگر این است که الگویراهبردی آماد و پشتیبانینبرد در شرایط ناهمگونی و تهدیدات زیاد، آمیزه­ای از سیستم­های آماد و پشتیبانی ناب، مجازی وچالاک می‌باشد و از سیستم آماد و پشتیبانی یکپارچه نمی‌توان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها