تبیین صحنه‌های عملیات در جنگ‌های گذشته

نویسنده

چکیده

انتخاب صحنه‌های عملیات در تمام جنگ­ها، یکی از مباحث بسیار مهم و اساسی برای همه فرماندهان و اعضای ستاد آنها در سطوح مختلف به ویژه سطح میانی جنگ می­باشد. موقعی می‌توان از  انتخاب صحنه‌های مطمئن شد که با استفاده از شاخص­ها و عوامل مؤثر و دقیق آنها را انتخاب کرد و این مستلزم آن است که عوامل یاد شده به درستی شناسایی  و مورد بررسی قرار گیرند. جنگ عراق و ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و هر یک از طرفین برای اجرای عملیات­ آفندی و پدافندی خود صحنه‌های عملیاتی خشکی (جنوب غرب، غرب و شمال غرب) و دریایی (شمال خلیج فارس) را متناسب با شرایط و توانمندی­های نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیای نظامی و همچنین با استفاده از شاخص مشخص کردند. هدف این تحقیق، مطالعه صحنه‌های عملیات در طول جنگ­های گذشته به­خصوص هشت سال دفاع مقدس بوده است. برای این منظور محقق صحنه‌های عملیات در جنگ­های گذشته، را شناسایی و تدوین، سپس برای غنا بخشیدن و تکمیل اطلاعات خود با استفاده از روش­ کتابخانه­ای، اسناد، مدارک و مصاحبه، اطلاعات لازم را گرد­آوری کرده است. نوع تحقیق کاربردی، توسعه­ای و روش تحقیق تاریخی و توصیفی است. روش تحقیق یاد شده با روش هدفمند انجام گرفته است. نتایج تحقیق نشانگر این است که در جنگ­های گذشته انتخاب صحنه­های عملیات از یک عرض و عمق مشخصی تبعیت ننموده بلکه متناسب باشرایط و وضعیت­های انتخاب­ها صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها