فرهنگ راهبردی و آمایش دفاعی ـ فرهنگی در مناطق مرزی

نویسندگان

چکیده

این مقاله ناظر بر تبیین آمایش دفاعی - فرهنگی مناطق مرزی به عنوان عاملی توانمند‌ساز در راستای حفظ همبستگی و اتحاد ملی است. با توجه به شرایط متحول منطقه‌ای و جهانی از جمله خودمختاری مناطق کردنشین شمال عراق، حضور نیروهای آمریکایی در مرزهای غربی و تقویت تحرکات گروهک­های تروریستی در این مناطق، آمایش دفاعی - فرهنگی در مناطق مرزنشین کشور نقطه تمرکز این مقاله است. در این مقاله با رویکرد فرهنگ راهبردی تلاش می‌شود با استفاده از مدل مفهومی مناسب مجموعه شاخص­ها و مؤلفه‌های مؤثر بر فرهنگ راهبردی به منظور دستیابی به همبستگی و اتحاد ملی شناسایی شود.

کلیدواژه‌ها