تدوین و ارزیابی راهبرد‌های نظامی با تأکید بر روش تحلیلی «SWOT»

نویسنده

چکیده

تدوین و  ارزیابی راهبرد‌های نظامی فرایند بسیار پیچیده‌ای است که مستلزم یک رویکرد سیستماتیک برای تحلیل دقیق عوامل محیط داخلی و خارجی است. این عومل می‌تواند کمی و کیفی باشد. پیشرفت‌های فناورانه تأثیر شگرفی در راهبرد‌های نظامی داشته است: فرماندهی و کنترل، شناسایی هوایی، تکنیک‌های توپخانه ای، خودروهای زرهی و امثال آن. اما در هر صورت فرماندهان یک مسئولیت بیشتر ندارند و آن کسب پیروزی در جنگ است. فرماندهان در فرمول‌بندی راهبردها باید انعطاف‌پذیر باشند. فرماندهان در میدان نبرد به دلیل پیچیدگی قابل ملاحظه میدان نبرد برای تدوین و ارزیابی راهبرد نیازمند رویکرد سیستماتیک به منظور تحلیل دقیق درخصوص عوامل داخلی و خارجی هستند. در این تحقیق لزوم استفاده از ابزارهای تحلیلی در میدان نبرد بویژه بر اساس برنامه‌ریزی راهبردی عملیاتیو تصمیم‌گیری ارائه می‌شود. به همین دلیل استفاده از روش تحلیلی «SWOT» (قوت‌‌ها، ضعف‌‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها) به عنوان روش تدوین و ارزیابی راهبرد در میدان نبرد مطرح شده است. با وجود آن که کاربردهای مربوط به استفاده از فرایند سلسله مراتبی تحلیلی در ادبیات روش تحلیلی «SWOT» وجود دارد، یک مدل با ساختار جدید با بسط روش تحلیلی کمی «SWOT» به منظور تأمین فواید این رویکرد ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها