دوره و شماره: دوره 18، شماره 70، زمستان 1389 (173)