تبیین صحنه‌های عملیات ج.ا.ا در هشت سال دفاع مقدس

نویسنده

چکیده

جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق در جنگ برای رسیدن به اهداف خود مناطق مختلفی را با عنوان صحنه‌های عملیات انتخاب نموده‌اند و در این صحنه‌‌ها، عملیات‌های آفندی و پدافندی متعددی انجام گرفته، ولیکن متأسفانه تدوین نگردیده است. لذا با توجه به شروع جنگ توسط ارتش عراق و تحمیل نمودن صحنه‌های فوق به جمهوری اسلامی ایران، این مقاله درصدد تبیین صحنه‌های عملیات زمینی و دریایی می‌باشد که در این راستا سعی گردید با استفاده از اسناد و منابع متعدد و متنوع از مراکز علمی و دفاعی تدوین گردد.

کلیدواژه‌ها