نقش عوامل و مؤلفه‌های پدافند غیرعامل در امنیت کشور

نویسنده

چکیده

این مقاله به بررسی نقش پدافند غیرعامل در امنیت کشور می‌پردازد و همچنین تلاش دارد ارتباط بین دو متغیر پدافند غیرعامل و امنیت را از طریق جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و بررسی میدانی برقرار و نتایج حاصله از تحقیق را در قالب استفاده از آمار طیف لیکرت و آمارهای t استیودنت یک متغیره به آزمون بگذارد. بر اساس نتایج حاصل از پرسش و بررسی از صاحب‌نظران و کاشناسان اینگونه نتیجه شده است که عوامل و مؤلفه‌های پدافند غیرعامل و عوامل و مؤلفه‌های امنیت کشور مورد واکاوی قرار گرفته و تأثیر متغیرهای مقاوم‌سازی و استحکامات، مکان‌یابی، استتار، فریب، ایجاد سیستم‌های هشداردهنده و تحرک و جابه‌جایی بر امنیت کشور به اثبات رسید و تأثیر متغیرهای پوشش، تفرقه و پراکندگی بر امنیت کشور معنی‌دار نبود و در پایان ضمن دسته‌بندی و اولویت‌بندی کردن آن اهمیت مؤلفه‌های تشکیل دهنده پدافند غیرعامل و امنیت تبیین و پیشنهادهای لازم به مسئولین کشور ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها