بررسی تطبیقی رویکردها، مکاتب و روش‌های تدوین راهبرد منابع انسانی

نویسندگان

چکیده

برای تدوین راهبرد در سطوح و موضوعات مختلف، مبانی، رویکردها، مکاتب، و روش‌های متنوعی وجود دارد.که قبل از تدوین راهبرد به ترتیب رویکردها، مکاتب و روش‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. در این مقاله رویکردها و روش‌های تدوین راهبرد در بخش منابع انسانی مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته و رویکردهای مورد توجه مانند تجویزی و توصیفی، عقلایی،[1] فرایندی،[2] ترکیبی،[3] جبرگرایانه[4] و نهادی و نیز مبتنی بر برنامه‌ریزی عقلایی رویکرد فزاینده،[5]5p[6]، و مبتنی بر نقاط راهبردی[7] نگرش یکپارچه،[8] نگرش الزامی، تعاملی، تقسیم‌بندی شده و در پایان ضمن بیان الگو و روش‌های مناسب تدوین راهبرد روشی تلفیقی برای تدوین راهبرد در بخش منابع انسانی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها