بررسی میزان تأثیرهر یک از عوامل محسوس قدرتدر شکل‏گیری قدرت نظامی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به بحث در خصوص عوامل مؤثر در قدرت نظامی و چگونگی انتخاب آ‌ن‌ها می‌پردازد وتلاش دارد مؤثر‌ترین عوامل در قدرت نظامی را شناسایی نماید. تحقیق با اینسؤالات شروع شد که موثرترین عوامل در قدرت نظامی کشورها کدامند؟ و اولویت تهیه انواع سلاح‌ها و تجهیزات که موجب افزایش قدرت نظامی کشورها می‌گردند، چیست؟ در پاسخ به سؤالات، فرض شد که مؤثر‌ترین عوامل در قدرت نظامی کشورها، اندازه نیروهای مسلح و بودجه دفاعی آنهاست. تحقیق به روش بررسی اسناد و مدارک علمی با رویکرد زمینه‌ای، تحلیل محتوا با هر دو رویکرد ژرفانگر و پهنانگر و روش همبستگی- همخوانی انجام شد. نتایج تحقیق نشان می‏دهند که قدرت نظامی با عواملی نظیر تولید ناخالص ملی (GNP)، جمعیت، وسعت، بودجه دفاعی، تعداد ناوشکن، استعداد نیروی انسانی، تعداد هواپیما، تعداد تانک، تعداد توپ و تعداد بالگرد همبستگی دارد، لیکن مؤثرترین عوامل در قدرت نظامی کشورها، استعداد نیروی انسانی و بودجه دفاعی آنها می‏باشد. (پذیرش فرضیه تحقیق)

کلیدواژه‌ها