دوره و شماره: دوره 18، شماره 72، زمستان 1389 (175)