جزء سیاسی‌: حلقه‌ اساسی‌ گمشده‌ در برنامه‌ریزی‌ مداخله‌ امریکا

نویسنده

چکیده

هدف‌ این‌ نوشتار ارائه‌ تحلیلی‌ از وضعیت‌ و چشم‌اندازهای‌ دخالت‌ امریکا در کشورهای‌ دیگر است‌. در ابتدا به‌ بیان‌ دکترین‌ واینبرگر در دهه‌ 1980 می‌پردازد که‌ ارتش‌ تنها بایستی‌ در آنجا اقدام‌ به‌ مداخله‌ می‌کرد که‌ از پیروزی‌ حتمی‌ اطمینان‌ داشت‌. سپس‌ دکترین‌ «نیروی‌ کوبنده‌» ژنرال‌ کولین‌ پاول‌ را مطرح‌ نموده‌ و چنین‌ آموزه‌هایی‌ را برای‌ دوره‌ جدید و گونه‌های‌ جدیدتر دخالت‌ ارتش‌، بخاطر پیچیدگی‌ مداخلات‌ انساندوستانه‌ و عملیات‌ حفظ‌ و اجرای‌ صلح‌ همانند بوسنی‌ و سومالی‌ و... نامناسب‌ می‌داند، چرا که‌ از نظر نویسندگان‌ مقاله‌، عناصر سیاسی‌ و بویژه‌ پویائیهای‌ سیاسی‌ جوامع‌ مورد مداخله‌ را نادیده‌ می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها