بازنگری استراتژی نظامی آمریکا

نویسنده

چکیده

به دنبال جنگ سرد، عدم توافق سیاسی و عقلایی موجود در استراتژی نظامی آمریکا، تحقیق درباره یک استراتژی نظامی نوین را دشوار ساخته است. در این مقاله از محاسبه طرحریزی دفاعی که استراتژی نظامی بر محور آن متمرکز بوده، سخن به میان آمده که پس از افول تهدید شوروی بیشترین تسلط را بر استراتژی نظامی آینده آمریکا داشته است. سه محور یا دستور کار دولت بوش که شالوده های استراتژی دفاعی پس از جنگ سرد آمریکا را پایه ریزی نموده، تشریح و مورد بحث قرار گرفته است. این مباحث که با استدلالهای منتقدین و طرفداران مطرح گردیده، محورها را بدقت مورد بررسی قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها