جنگ نرم افزاری و آینده در حال ظهور

نویسنده

چکیده

تکنولوژی های نظامی هر چه پیچیده تر، توانمندیهای شگرفی را ایجاد نموده اند که تا یک نسل پیش از این، تصور آن ناممکن به نظر می رسید. تصاویر تلویزیونی مهیج در طول جنگ خلیج فارس به روشنی نقش تکنولوژی را در جنگ های امروزی به نمایش گذارد. اما قدرت توانمند سازنده و حیاتی "نرم افزارها" چندان پدیدار نیست.

کلیدواژه‌ها