بررسی و تحلیل راهبردی بنیان‌های جغرافیایی بحران‌های ژئوپلیتیکی (با تأکید بر بحران ژئوپلیتیکی قره‌باغ)

نویسندگان

چکیده

با توجه به نقش مهم شناخت و درک عوامل ایجاد بحران‌های ژئوپلیتیکی در جهت‌دهی به سیاست خارجی، هدف این پژوهش تبیین بنیان‌های جغرافیایی بحران‌های ژئوپلیتیکی است. از این‌رو، از نظر هدف، پژوهش حاضر کاربردی با روش توصیفی - تحلیلی می‌باشد، و سعی شده است، در دو بخش متفاوت: الف (بخش نظری)، ب (مطالعه‎ی موردی: بحران قره‌باغ) بنیان‌های جغرافیایی بحران-های ژئوپلیتیکی مورد بررسی قرار گیرد تا پس از آن با استناد به مباحث نظری و تجربیات بحران قره‌باغ به‌عنوان یکی از معروف‌ترین بحران‌های ژئوپلیتیکی، در یک تحلیل راهبردی به تبیین بنیان‎های جغرافیایی بحران‌های ژئوپلیتیکی پرداخته است.
بنابراین، این پژوهش از نظر ماهیت محتوا هم نظری و هم راهبردی است، اما طبق نتایج مطالعات این پژوهش، به‎لحاظ راهبردی بنیان‌های جغرافیایی بحران-های ژئوپلیتیکی را می‌توان در سه حوزه‎ی کاملاً متفاوت مبانی جغرافیایی - سیاسی، جغرافیایی - فرهنگی و جغرافیایی - اقتصادی مورد بررسی و تحلیل قرار داد. اگرچه این به معنای آن نیست که همه‎ی بنیان‌های جغرافیایی بایستی در بحران ژئوپلیتیکی قابل مشاهده باشد. هم‎چنان که طبق مطالعات این پژوهش در بحران ژئوپلیتیکی قره‌باغ، نقش بنیان‎های جغرافیایی - سیاسی و جغرافیایی - فرهنگی کاملاً برجسته‌تر از نقش بنیان‌های جغرافیایی - اقتصادی است.

کلیدواژه‌ها