دوره و شماره: دوره 21، شماره 82، تیر 1392 (304) 
بررسی و نقد نظریه‌های تنش و منازعه‎ی کشورها و ارائه‎ی مدل نظری

ریباز قربانی‌نژاد؛ عبدالعلی قوام؛ محمدرضا حافظ‌نیا؛ زهرا احمدی‌پور