رتبه‌بندی قدرت ملی کشورهای خاورمیانه با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندشاخصه

نویسندگان

چکیده

مقایسه و جایگاه قدرت ملی کشورها در نظام ژئوپلیتیک جهانی، همواره از دغدغه‌های دانشمندان جغرافیای سیاسی، ژئوپلیتیک، روابط بین‌الملل و علوم سیاسی بوده است. به‌همین دلیل تلاش‌های متعددی جهت سنجش و مقایسه‌ی قدرت کشورها در قالب روش‌ها و مدل‌های مختلف صورت گرفته است. اما همه‌ی آنها از منظر یک یا چند شاخص یا بُعد محدود به مقایسه و رتبه‌بندی قدرت ملی کشورها پرداخته‌اند. شناخت صحیح و دقیق جایگاه قدرت ملی کشور باعث می‌شود تا دولت‌ها و رهبران سیاسی در جهت تأمین اهداف و منافع ملی، تصمیمات درست‌تر اتخاذ کنند. در این پژوهش با استفاده از آمار و اطلاعات کمی و کیفی کشورها و نظرات خبرگان و کارشناسان به روش توصیفی تحلیلی، جایگاه قدرت ملی کشورهای خاورمیانه با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند‌شاخصه‌ی ‌جبرانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. به این منظور تکنیک نظرسنجی از خبرگان، برای تعیین وزن شاخص‌ها و با کاربرد روش TOPSIS، برای بررسی و رتبه‌بندی گزینه‌ها در مورد مطالعه‌ی قدرت ملی کشورهای خاورمیانه، مورد استفاده قرار می‌گیرند. نتایج حاصل شده از این پژوهش نشان می‌دهد، جایگاه قدرت ملی کشورهای خاورمیانه به‌ترتیب؛ ترکیه، ایران، عربستان، فلسطین اشغالی، مصر، امارات، کویت، اردن، لبنان، بحرین، قطر، عمان، سوریه، عراق و یمن قرار دارند.

کلیدواژه‌ها