بررسی چالش‌های دولت - ملت‌سازی در یمن

نویسندگان

تهران دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

دولت ـ ملت‌سازی روندی است که مستلزم هماهنگی دولت و جامعه می‌باشد. به عبارتی، دولت ـ ملت‌سازی یعنی ایجاد هبستگی میان مردمی که در یک محدوده جغرافیایی خاص زندگی می‌کنند همراه با دولتی قوی که نظم و ثبات را در این محدوده جغرافیایی برقرار می‌سازد، و رابطه تکاملی این دو با یکدیگر. طی نشدن پروسه دولت ـ ملت‌سازی در کشورهای در حال توسعه مانع اصلی ثبات سیاسی و دست‌یابی به رشد و توسعه سیاسی در این کشورها است. عدم رفع این معضل باعث ایجاد بی‌نظمی‌های بسیاری در نظم بین‌المللی نیز گشته است؛ مسئله "دولت‌های ورشکسته " معضلی است که نظام بین‌الملل با آن روبرو است (مثل افغانستان و سومالی). یمن نیز از جمله کشورهایی است که با معضل دولت ـ ملت‌سازی روبرو است و دولت ـ ملت‌سازی در این کشور تاکنون به تعویق افتاده است. در این نوشتار به بررسی چالش‌ها و موانع پیش‌روی شکل‌گیری روند دولت ـ ملت‌سازی در یمن می‌پردازیم. به نظر نویسندگان، دو گونه چالش داخلی(بافت قبیله‌ای، وجود تمایزات فرهنگی در شمال و جنوب و عدم شکل‌گیری هویت ملی منسجم) و خارجی(دخالت‌های عربستان‌سعودی و ایالات‌متحده در این کشور) مانع اصلی شکل‌گیری دولت ـ ملت‌سازی در این کشور میباشد.

کلیدواژه‌ها