دوره و شماره: دوره 21، شماره 84، بهار 1392 (374) 
1. بررسی سیر تحول راهبرد امنیتی - نظامی هند از 1998 تا 2010

سیداصغر کیوان‌حسینی؛ حسین اصغری ثانی؛ حسین اصغری ثانی؛ مریم برازجانی


3. بررسی چالش‌های دولت - ملت‌سازی در یمن

مرتضی نورمحمدی؛ مهدی جوکار؛ محمدرضا فرجی