دوره و شماره: دوره 21، شماره 84، اردیبهشت 1392 (374) 
بررسی سیر تحول راهبرد امنیتی - نظامی هند از 1998 تا 2010

سیداصغر کیوان‌حسینی؛ حسین اصغری ثانی؛ حسین اصغری ثانی؛ مریم برازجانی