جنگ عراق و رونق کسب و کار شرکت‌های خصوصی

نویسندگان

تهران دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

در این مقاله برآنیم تا نشان دهیم جنگ آمریکا علیه عراق در سال 2003 در این جنگ در دستور کار سیاست خارجی دولت آمریکا نه تنها منطقی اقتصادی دارد بلکه اساساً تجویز چنین سیاستهایی نفع بسیاری از نهادهای دولتی، خصوصی-دولتی و خصوصی را به ارمغان آورده و اساساً تمایلالت جنگ طلبانه دولت آمریکا بیش از هر زمان دیگری در دوره بحران اقتصادی به نمایان گشته است، تا این کشور بتواند بر بحران های مالی اقتصادی خود چیره شود. بر این اساس، در این مقاله برای اثبات منافع اقتصادی آمریکا در جنگ با عراق به بررسی فعالیت های شرکت های خصوصی نظامی و غیر نظامی آمریکایی در عراق خواهیم پرداخت. برای بررسی دقیقتر این امر با تقسیم شرکتهای خصوصی به دو دسته شرکتهای خصوصی نظامی و غیر نظامی به میزان مشارکت هرکدام از این دو مجموعه در تهاجم و سپس بازسازی عراق خواهیم پرداخت و با اشاره به شاخصهای متعدد فرضیه مستقل تحقیق میزان اثرگذاری هریک از آنها بر متغیر وابسته تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها