مکان‌گزینی پادگان نظامی با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از تلفیق GIS و MCDA

نویسندگان

تهران دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

با گسترش افقی شهرها و قرارگرفتن مراکز نظامی و پادگان‌ها در داخل بافت آن‌ها، مشکلاتی در ماموریت‌های پادگان و کاهش کارآیی آن به وجود آمده که این امر به خودی خود تهدیدی جدی در ایفای صحیح ماموریت‌های محوله محسوب می‌شود، در این راستا مطالعات مکان‌یابی به عنوان یکی از الزامات پدافند غیرعامل در جهت انتخاب نقطه‌ای با ضریب امنیت مکانی بالا، از عناصر کلیدی در موفقیت و بقای این مراکز مطرح است. با توجه به قرارگیری تیپ ۳۸ زرهی محمد‌‌رسول‌الله در کاربری-های شهری و لزوم انتقال آن در برنامه‌های توسعه‌ی تدوین شده، این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که مکان بهینه برای جانمایی پادگان نظامی در شهرستان تربت‌جام کدام است؟ به لحاظ روش شناسی، پژوهش حاضر از نوع توصیفی با رویکرد تحلیلی می‌باشد که با بهره‌گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی، MCDA و AHP اقدام به جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات شده که پس از تعیین معیارهای مؤثر در مکان‌گزینی در محیط تحلیلی GIS پهنه‌های مناسب برای ایجاد پادگان مشخص و در نهایت با استفاده از روش خطی وزن داده شده سه نقطه به عنوان بهترین نقاط با اولویت‌های اول تا سوم برای جانمایی پادگان تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها