طراحی و تبیین الگوی تصمیم‎گیری راهبردی فرماندهان سپاه در دفاع مقدس

نویسندگان

تهران-مینی سیتی-شهرک محلاتی-فاز 2-میدان توحید-بلوک 25-واحد

چکیده

هدف اصلی مقاله‏ی حاضر، طراحی و تبیین الگوی تصمیم‌گیری راهبردی فرماندهان سپاه در دفاع مقدس، به‎عنوان دوران مهم فرماندهی و مدیریت سپاه می‏باشد و برای دستیابی به هدف موردنظر، معطوف به مسأله‎ی تحقیق، ادبیات تحقیق و دفاع مقدس مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت که روش تحقیق، ترکیبی، اکتشافی، گذشته‎نگر و کاربردی می‎باشد.
در این تحقیق، الگوی تصمیم‏گیری راهبردی فرماندهان سپاه در دفاع مقدس متشکل از 5 بُعد، 18 مؤلفه و 46 شاخص بر مبنای مبانی نظری تحقیق، دسته‎بندی و اولویت‏بندی گردیدند که نتایج الگوی اندازه‏گیری تمامی فرضیه‏های این الگو را تأیید کرد. بنابراین، ابعاد الگوی تصمیم‏گیری فرماندهان در دفاع مقدس به ترتیب اهمیت و سهم‎شان در سنجش این الگو عبارتند از: ظرفیت و توان تصمیم‏گیری، فرآیند تصمیم‏گیری، تصمیم‏گیرنده، ماهیت تصمیم‏گیری و محیط تصمیم‏گیری. طبق نتایج الگوی اندازه‏گیری، روابط بین متغیرها و عوامل، قوی می‎باشد. بدین معنا که متغیرها در سنجش عوامل مربوط، دارای قابلیت اطمینان و اعتبار دورنی مناسبی می باشند. بنابراین، الگوی طراحی‎شده، سازگار با ویژگی‏های تصمیم‏گیری راهبردی فرماندهان سپاه در دفاع مقدس بوده و الگوی قابل اتکایی برای اجرا خواهد بود.

کلیدواژه‌ها