نقش رسانه‌های جهانی در سیاست خارجی آمریکا پس از واقعه‎ی 11 سپتامبر

نویسندگان

1 تهران، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دانشکده فرهنگی و علوم اجتماعی

2 اتوبان شهیدبابایی- دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)- دانشکده علوم اجتماعی- مرکز مدیریت بحران

چکیده

این پژوهش به مطالعه و بررسی رابطه‎ی رسانه‌ها و سیاست به‎طور کلی و رسانه‌ها و سیاست خارجی به‎صورت محوری پرداخته است. بحث اصلی بر رابطه‎ی رسانه‌ها و سیاست خارجی آمریکا پس از حادثه‎ی 11 سپتامبر متمرکز بوده، به‎طور خاص عملکرد رسانه‌های خبری جهانی در حادثه‎ی 11 سپتامبر و حوادث پس از آن هم‎چنین بررسی ابعاد رسانه‌ای حادثه‎ی 11 سپتامبر را بررسی می‌کند. سؤال اصلی این‌گونه طرح می‌شود که "رسانه‌های بزرگ جهانی چگونه زمینه‎ی ذهنی مداخله‎ی آمریکا در خاورمیانه را فراهم کردند؟" در پاسخ به این سؤال فرضیه‎ی تحقیق این است که "عملکرد رسانه‌های خبری جهانی باعث زمینه‌سازی افکار عمومی جهانی برای مداخله‎ی مستقیم آمریکا در خاورمیانه شد. برای آزمون این فرضیه سه رسانه‎ی بین‌المللی شامل شبکه‎ی تلویزیونی سی.ان.ان، رادیو بی.بی.سیِ فارسی و روزنامه‎ی نیویورک‌تایمز به‎صورت مطالعه‎ی موردی برگزیده شدند؛ سپس اخبار منتشر شده از سوی آنها در چهار مقطع زمانی با روش تحلیل محتوای کمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر این اساس، در نتیجه‌گیری تحقیق می‌توان گفت: نوعی رابطه‎ی معنادار بین عملکرد رسانه‌های خبری جهانی و سیاست خارجی آمریکا پس از 11 سپتامبر (مداخله) در خاورمیانه برقرار است.

کلیدواژه‌ها