بررسی فرایند تصمیم‎گیری در سیاست خارجی رژیم صهیونیستی بر اساس مدل پیوستگی جیمز روزنا با تأکید بر جنگ‎های این رژیم

نویسنده

استان اردبیل، شهرستان مشکین شهر، خیابان باهنر شمالی کوچه پرغو ، پلاک گروه علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی39

چکیده

این پژوهش به بررسی فرایند تصمیم‎گیری در سیاست خارجی رژیم صهیونیستی می‎پردازد. عوامل متعددی در شکل‎گیری تصمیم در سیاست خارجی رژیم صهیونیستی نقش دارند و تصمیم‎گیری در سیاست خارجی این کشور از یک عامل مجزا تشکیل نمی‎شود، بلکه مجموعه‎ای از عوامل منجر به شکل‎گیری سیاست خارجی می‎گردد. برای این منظور مدل جیمز روزنا به‎عنوان چارچوب نظری تحقیق استفاده شد. این مدل فرایند تصمیم‎گیری در سیاست خارجی را در پنج مقوله‎ی محیط خارجی (بین‌المللی)، عوامل اجتماعی در رژیم صهیونیستی، تشکیلات حکومتی، نقش‌های تقبل‎شده توسط سیاست‌گذاران، و خصوصیات فردی نخبگان سیاست‌گذار خارجی گروه‌بندی می‌کند. نتایج نشان داد که هر پنج عامل به به نسبت‎های متفاوت در تصمیم‎گیری سیاست خارجی رژیم صهیونیستی نقش مهمی دارند.

کلیدواژه‌ها