نظام بین‌المللی در حال گذار و روابط دوجانبه‎ی آمریکا و چین (2010-1991)

نویسندگان

تهران، خیابان کارگر شمالی، کوی دانشگاه تهران، ساختمان 22، اتاق 99 .

چکیده

هدف نوشتار حاضر تبیین دلایل افت و خیز و نوسان روابط دو جانبه‎ی میان چین و آمریکا در دوران بعد از پایان نظام دوقطبی است. بر خلاف دوران نظام دوقطبی که الگوهای رفتاری و روابط دو کشور یا همکاری جویانه بود یا تعارضی، در دوران جدید که از آن به‎عنوان «نظم در حال گذار» یاد می‌شود، مناسبات آمریکا و چین در این مقطع کوتاه به شدت دچار فراز و فرود بوده است. در همین راستا، این مقاله با شناسایی شاخصه‌های نظم در حال گذار و اشاره به متغیرهای الگویی روابط دو جانبه‏ی کشورها به‏عنوان یک چارچوب مفهومی، ضمن تفکیک حوزه‌های موضوعی (امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) نشان خواهد داد که وجود همزمان الگوهای رفتاری همکاری و تعارض در درون هر یک از این حوزه‌های موضوعی ضمن آن‏که مناسبات دو کشور را در این سطوح، نوسانی کرده است، شاخص‌های کلان مناسبات دو جانبه را نیز به شدت متأثر کرده است.

کلیدواژه‌ها