نقش و جایگاه شرکت‎های نظامی امنیتی خصوصی در امنیت

نویسندگان

چکیده

تولید امنیت، از دیرباز مهم‎ترین کارویژه و شاید فلسفه‎ی وجودی دولت را تشکیل می‌داد و دولت، کنشگر انحصاری حوزه‎ی امنیت محسوب می‎شد، اما امروزه شرکت‎های نظامی امنیتی خصوصی با شرکت در درگیری‌ها و ایفای نقش‌های متعدد امنیتی در کنار دولت‎ها، به کنشگران اصلی در حوزه‎ی امنیت تبدیل شده‎اند. با افزایش تقاضا برای فعالیت این شرکت‎ها نه تنها شمار آنها در حال گسترش است، بلکه دامنه‎ی فعالیت‎شان نیز با پذیرفتن نقش‎ها و کارکردهای جدید وسیع‎تر شده است؛ تا حدی که امروزه می‎توانیم از یک بازار امنیت و دفاع خصوصی سخن بگوییم که از دو جزء عرضه‎کنندگان و متقاضیان امنیت تشکیل شده است. پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی ـ تبیینی در صدد بررسی این موضوع است که «چرا نقش و جایگاه شرکت‎های نظامی امنیتی خصوصی در امنیت افزایش یافته است؟» نتایج تحقیق بیانگر آن است که جهانی‎شدن در ابعاد سیاسی، اقتصادی و نظامی موجب توسعه‎ی دامنه و تعمیق ناامنی در ابعاد مختلف، ظهور تهدیدات نوین و در نتیجه، بازتعریف دولت‎ها شده است و این امر زمینه را برای فعالیت گسترده‎ی شرکت‎های نظامی امنیتی خصوصی در امنیت فراهم کرده است.

کلیدواژه‌ها