دوره و شماره: دوره 23، شماره 89، زمستان 1393 (535) 
2. بررسی تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران از جانب پاکستان

صیاد صدری علی‌بالو؛ حسین معین‌آبادی بیدگلی؛ جلال میرزایی


7. تنگناهای ژئوپلیتیکی ترکیه و بحران سوریه

مهدی حشمتی جدید؛ حسین باقری؛ محمدرضا بشارتی؛ حمیدرضا حشمتی جدید