دوره و شماره: دوره 23، شماره 89، دی 1393 (535) 
بررسی تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران از جانب پاکستان

صیاد صدری علی‌بالو؛ حسین معین‌آبادی بیدگلی؛ جلال میرزایی


تنگناهای ژئوپلیتیکی ترکیه و بحران سوریه

مهدی حشمتی جدید؛ حسین باقری؛ محمدرضا بشارتی؛ حمیدرضا حشمتی جدید