راهبردهای پدافند غیرعامل در برابر تهدیدهای پایدار پیشرفته در محیط سایبری

نویسنده

دانشگاه جامع امام حسین

چکیده

با توجه به گسترش فناوری اطلاعات و وابستگی روزافزون جوامع بشری به این فناوری حوزه‌های جدید تهدید نیز شکل گرفته است. یکی از این تهدیدها به نام تهدیدهای پایدار پیشرفته شناخته می‌شود و بی‎توجهی به آن آثار و عواقب جبران ناپذیری را برای تداوم فعالیت‌ جوامع بشری به‏دنبال خواهد داشت. تهدیدهای پایدار پیشرفته، یکی از دغدغه‌های مهم جوامع امروز بشری است. تهدید پایدار پیشرفته‎ی سازمان‌های خاصی را به‎منظور سرقت اطلاعات و یا واردآوردن خسارت به اموال و دارایی‌ها مورد هدف قرار می‌دهد.
مقاله‎ی حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی تحلیلی - پیمایشی صورت گرفته است. این روش تحقیق برای توصیف عینى و کیفى محتواى مفاهیم مبتنی بر یک روش نظامند برای تبیین راهبردهای پدافند غیرعامل در برابر تهدیدهای پایدار پیشرفته در محیط سایبری ارائه شده است، به‎کار می‎رود. بنابراین، سؤال اصلی پژوهش، راهبردهای پدافند غیرعامل در برابر تهدیدهای پایدار پیشرفته در محیط سایبری چیست؟ و سؤال فرعی آن شاخص‌های تهدیدهای پایدار پیشرفته کدام است؟، می‌باشد. در تحقیق حاضر برای تدوین ادبیات و چارچوب نظری از مطالعه‎ی اسنادی و کتابخانه‌ی تخصصی و نیز مصاحبه استفاده شده است. در نهایت نتیجه‎گیری شد که هر سازمانی که دارای اطلاعات ارزشمند است، در برابر تکنیک‌های تهدید پایدار پیشرفته آسیب‌پذیر است. از طرفی دیگر، هر چه اطلاعات سازمان از ارزش بیش‎تری برخوردار باشد، احتمال مورد تهدید قرارگرفتن سازمان نیز بیش‎تر است.

کلیدواژه‌ها