بررسی نقش تبلیغات بر دشمن‎شناسی در بین اقشار مردم (موردپژوهی: شهر تهران)

نویسندگان

1 تهران، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران

2 ایلام چوار خ شهید دانشگر ک شهید شرفی

3 تهخران. اتوبان شهید بابایی0 شهرک ولایت

4 ایلام. خ خرمشهر. ک شهید فتاح بیگی

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیرگذاری تبلیغات بر دشمن‎شناسی در میان شهروندان شهر تهران می‌باشد. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع روش توصیفی – همبستگی و مبتنی بر معادلات ساختاری و از نظر گردآوری اطلاعات پیمایشی (میدانی) است. جامعه آماری تحقیق حاضر شهروندان شهر تهران می‌باشند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر و بر اساس روش نمونه‌گیری خوشه‎ای برای نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد می‌باشد که روایی آن توسط اساتید خبره و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از معادلات ساختاری با استفاده از نرم‎افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج نشان دادن که تبلیغات محیطی، تبلیغات رسانه‎ای و تبلیغات ویروسی بر دشمن‎شناسی در بین شهروندان شهر تهران تأثیر معناداری دارند. هم‎چنین تبلیغات محیطی با ضریب تأثیر (82/0) بیش‎ترین تأثیر را بر دشمن‎شناسی دارد.

کلیدواژه‌ها