شناسایی ملاحظات و عوامل مؤثر در ارتقای سامانه اکتساب دفاعی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشگاه مالک اشتر

چکیده

این تحقیق، معرف سیاست‌ها و راهبردهای پیشنهادی برای ارتقاء نظام اکتساب دفاعی جمهوری اسلامی ایران است. بدین منظور تاریخچه و روند تکاملی نظام اکتساب دفاعی برخی از کشورها تشریح و نتایج حاصل از این روند تکاملی در ترکیب با الزامات اسناد بالادستی بعنوان فرضیه تدوین و در قالب پرسش‌نامه با استفاده از تکنیک مصاحبه نیمه‌ساختمند و نظرسنجی، نظرات خبرگان بخش دفاعی کشور بعنوان ملاحظات بومی در آن لحاظ شده است. گزینه‌های جواب در پرسش‌نامه طبق طیف لیکرت در پنج عنوان تقسیم‌بندی شده است. در فرآیند پیش‌آزمون، از روش لاوشه جهت محاسبه شاخص نسبت روایی محتوایی، از روش والتز و باسل جهت بررسی شاخص روایی محتوا، از روش آلفای کرونباخ برای تعیین میزان پایایی پرسش‌نامه و جهت بررسی فرضیه‌های تحقیق از آزمون t تک‌نمونه استفاده شده است. نتیجه تجزیه و تحلیل نشانگر اینست که به غیر از مدل توسعه سامانه‌های دفاعی و برخی ملاحظات قانونی که متناسب با شرایط بومی هر کشور تعریف می‌شود، بازتعریف و استقرار نظام اکتساب دفاعی در ساختاری نوین یا فعلی و بکارگیری بخش‌های بومی شده سیاست‌ها و راهبردهای اکتساب سامانه‌های دفاعی کشورهای مذکور در برآورده کردن نیازهای دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران موثر است.

کلیدواژه‌ها


اثباتی، حسین؛ طباطبائیان، سید حبیب الله (1394). تعیین اولویت‌های اکتساب فناوری در یک سازمان صنعتی مطالعه موردی شناورهای کلاس متوسط. فصلنامه رشد فناوری. سال یازدهم. ش 42.
حاجی‌زاده، ابراهیم؛ اصغری، محمد (1382). روش‌ها و تحلیل‌های آماری با نگاه به روش تحقیق. انتشارات جهاد دانشگاهی.
خاکی، غلامرضا (1378). روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه‌نویسی. وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز تحقیقات علمی کشور. انتشارات درایت.
خامنه‌ای، سیدعلی (1382). چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404. تهران: دفتر مقام معظم رهبری.
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (1393). نظام جامع تحقیقات صنعتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه (1381). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. چاپ ششم. تهران: آگه.
صابرفرد، علیرضا؛ محمدی، مهدی (1392). ملاحظات امنیتی در اکتساب فناوری دفاعی در جامعه نیروهای مسلح ایران. فصلنامه پژوهش‌های حفاظتی ـ امنیتی، دانشگاه امام حسین(ع). سال دوم. ش 3.
فهیم، جواد؛ مهاجرزاده، سیدمحمد؛ کمالی، محمدرضا (1388). تامین و اکتساب، رهیافتی نوین در تامین مطالبات نیروهای مسلح. فصلنامه پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهش‌های لجستیکی سال 11. ش 28.
گلستانه، رسول (1386). بررسی نظام تامین سلاح و تجهیزات دفاعی در چند کشور. فصلنامه راهبرد دفاعی. سال 5. ش 15.
مدرس یزدی، محمد؛ یداللهی، جهانگیر؛ جعفرنژاد، احمد؛ جمالی، غلامرضا (1385). طراحی زنجیره تأمین مبتنی بر نوع و چرخه عمر محصول. فصلنامه دانش مدیریت. سال 19. ش 75.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور (1389). مجموعه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.
Arbuthnot J. et al, (2013), Defense Acquisition, Seventh Report of Session 2012–13, U.K. House of Commons, Defense Committee.
Brauer G., (2001), The new German Acquisition Process and its effects on Test & Evaluation, NDIA T&E Conference.
Constantinos S., (2008), Armament Cooperation in Europe an Example of Europeanization, London School of Economic and Political Science, England.
Cronbach, Lee J. “Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests”. Psychometrika, Vol. 16, No: 3, PP. 297-334, 1951.
Defense Synergia Group, (2015), UK Defense Acquisition for the 21 Century.
DoD Directive 5000.01, (2003), The Defense Acquisition System, USA Department of Defense Directive
DODI 5000.2, (2003), Defense Acquisition Management Policies and Procedures, USA Department of Defense
DPP-2013, (2013), Defence Procurement Procedure, Capital Procurement, Government of India, Ministry of Defence
Dunne Ph. et al, (2014), Defense Equipment and Support Framework Document, Ver 1.0, DE&S organization, Abbey Wood, England.
Hammond Ph., (2013), Better Defense Acquisition-Improving: How we Procure and Support Defense Equipment, Secretary of State for Defense, U.K.
Kausal, T., (1999), A Comparison of the Defense Acquisition System of France, UK, Germany and the USA
Kirkpatrick D., (2003), A UK Perspective on Defense Equipment Acquisition, Institute of Defense and Strategic Studies, Singapore.
Kjell A. Eliassen, (2002), European Defence Procurement and Industrial Policy, The Case of France, CEAS, Norwegian School of Management
Klein M and Pester K, (2014), Russia’s Armed Forces on Modernization Course, Institute for International and Security Affairs, Berlin, Germany.
Kumar A, (2013), Russian Military Reforms: An Evaluation, Institute For Defence Studies & analysis (IDSA), New Delhi, India.
Lakman Kumar Behera, (2012), India’s Defense acquisition system need for future Reforms, The Korean Journal of defense Analysis, Vol 24, No 1, Pages 89-105
Lawshe, C. H. “A quantitative approach to content validity”. Personnel psychology, 1975, 28, P. 563–575.
Lazaric Nathalie, et al, (2009), Changes in the French defence innovation system, University of Nice Sophia Antipolis, France
Luc Mampaey, (2001), Ownership and regulation of the defence industrial base the French case, Directorate General for Research, EUR 19977, Brussels
Martens M, (2015), Russian Military Modernization, Science and Technology Committee, NATO Parliamentary Assembly.
Nichol, Jim, (2011), Russian Military Reform and Defense Policy, Congressional research Service
Rogers M., Marsh S. and Stocken J., (2014), Appraisal Report, Ministry of Defense and Armed Forces, England.
Russell M, (2015), Russia’s Armed Forces-reforms and Challenges, European Parliamentary Research Service.
Shri Dhirendra Singh et al, (2015), Facilitating Make in India in Defence Sector through Defence Procurement Procedure, New Delhi.
Singh, S.D., et al, (2015), Amendments to DPP 2013, Ministry of defence, India
Stocker M, (2012), The Russian Defense Industrial Base Assessment, Centre for Operational Research and Analysis, Defense R&D, Canada
Waltz C. F. & Bausell R. B. “ Nursing research”: Design, Statistics and Computer Analysis. . Philadelphia, FA Davis Co.; 1983.