دوره و شماره: دوره 26، شماره 99، شهریور 1396 (851) 
شناسایی ملاحظات و عوامل مؤثر در ارتقای سامانه اکتساب دفاعی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 49-76

مهدی کرباسیان؛ عبدالعلی مراثی؛ مهرانعلی عزیزی؛ حمید فرخ فال؛ افراسیاب جشم آور


ترویج فرهنگ دفاع مقدس، آسیب‌شناسی، ارائه مدل و راهکارها

صفحه 119-152

مصطفی ایزدی؛ هادی مراد پیری؛ حمیدرضا حاتمی؛ حسین سهرابی