به کارگیری زور به عنوان ابزار سیاست خارجی امریکا، معضل فراروی ترامپ

نویسنده

دانشکده روابط بین الملل

چکیده

در این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی سعی شده است ضمن بررسی تلاشهای نظامی امریکا برای غلبه بر سندروم ویتنام در دوران پس از جنگ با آغاز جنگ کویت، مشکلات فراروی ترامپ در به کارگیری نیروی نظامی به عنوان ابزار سیاست خارجی این مسئله مطرح شود که شکست‌های مکرر ایالات متحده در خاورمیانه سندروم دیگری را بر رفتار خارجی و نظامی امریکا غلبه داده است که ترامپ با شورش علیه این عقب‌نشینی‌های مکرر و شعار بازگرداندن امریکا به دوران درخشان، برتری امروزه زمام امور کاخ سفید را در دست گرفته است؛ لذا به‌کارگیری قدرت نظامی در دوره ترامپ به‌منظور رسیدن به اهداف سیاست خارجی او و بازسازی تصویر نظامی این کشور می‌تواند از اولویتهای سیاست خارجی امریکا در این دوره باشد که باید مورد مداقه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


اسدی، ناصر (1386). دیپلماسی اجبار؛ گستره و محدودیتها در دنیای معاصر. پژوهشنامه خلع سلاح. ش 1: 122.
امینیان، بهادر (1386). کارویژه‌های نیروی مسلح در سیاست خارجی؛ مورد آمریکا پس از 11 سپتامبر. سیاست دفاعی. ش 58: 7.
امینیان، بهادر (1386). امریکا و ناتو؛ پایایی و گسترش ناتو و هژمونی امریکا. تهران: نشر دانشگاه امام حسین(ع).
امینیان، بهادر؛ زمانی، حسام الدین (1396). دیپلماسی اجبار آمیز. تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
بلچمن، باری؛ تامارا کافمن، وایتز (1378). تهدید و به‌کارگیری نیرو در سیاست خارجی امریکا. ترجمه بهادر امینیان. سیاست دفاعی. ش 2: 61.
فضلی نژاد، سیف‌الله (1387). دلایل حضور امریکا در افغانستان. مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. قابل بازیابی از نشانی :http://www.iichs.org/index.asp?id=1723&doc_cat=32.
خسروی، محمدعلی؛ ایمانی، اصغر (1390). سیاست خارجی امریکا و ناکامی اوباما در تحقق شعارها و وعده‌های انتخاباتی. فصلنامه علوم سیاسی و روابط بین الملل. ش 15: 153.
Bettiza, Gregorio, Philips, Christopher(2010) Obama’s Middle East Policy:Time to Decide, Analysis, Uploaded from: www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/pdf/SR003/bettiza.pdf
Bilmes, Linda J.(2016) The Financial Legacy of Iraq and Afghanistan: How Wartime Spending Decisions Will Constrain Future National Security Budgets. Available at: https://research.hks.harvard.edu/publications/workingpapers/citation.aspx?PubId=8956&type=WPN
Goldberg,Jefri (2012), Obama to Iran and Israel, The Atlantic, March 2012, Available at:https://www.theatlantic.com/international/archive/2012/03/obama-to-iran-and-israel-as president-of-the-united-states-i-dont-bluff/253875/
Hessler, Lee(2016) Militarism and the Trump agenda, Liberation, Feb 10, 2017, Available at:https://www.liberationnews.org/militarism-and-the-trump-agenda/.
Lawrence Freedman, Strategy: A History, New York: Oxford University Press, 2015
Levy, Jack S. Deterrence and Coercive Diplomacy: The Contributions of Alexander George, Political Psychology, Vol. 29, No. 4, 2008.
Maccain, John(2008) Strategy for Victory in Iraq, The Importance of Succeeding, Available at:http://www.johnmccain.com/Informing/Issues/fdeb03a7-30b0-4ece-8e34-4c7ea83f11d8.htm October 7, 2008
Meernik, James David(2004); The political Use of Military Force in U.S. Foreign Policy,Burlington, Ashgate.
Michael R. Matheny, ”Reevaluating Diplomatic & Military Power: Employing Military Force in the 21st Century”, PARAMETERS,47(2) Summer 2017 ,PP 31-40
Nye, Joseph, Future of Power, Publisher :PublicAffairs, 2011.
Parry,Robert (2012), Kicking the Vietnam Syndrome, December 28, 2012, Available at: https://consortiumnews.com/2012/12/28/kicking-the-vietnam-syndrome/
Perez, Aida M. Coercive Diplomacy in the 21st Century: A New Framework for the "Carrot and Stick”, University of Miami, 2015.
PewResearchCenter(2014) More Now See Failure than Success in Iraq, Afghanistan, Available at: http://www.people-press.org/2014/01/30/more-now-see-failure-than-success-in-iraq-afghanistan/#more-say-u-s-has-failed-than-succeeded-in-achieving-iraq-goals
Philips, Tom(2017) China hits back at US over South China Sea 'takeover' claims, TheGuardian, 24 January 2017, Available at: https://www.theguardian.com/world/2017/jan/24/trump-white-house-beijing-takeover-south-china-sea.
Regencia, Ted(2017) Is Trump leading the US on a warpath with Iran?, Aljazeera, Available at:http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/02/trump-leading-warpath-iran 170203105946707.html
Romaniuk(2017) Scott N. and Francis Grice (ed)The future of US warfare, New York, Routledge :,2017
Schelling, Thomas C. The Strategy of Conflict, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980.
Sepahpour, Soraya (2017),Trump: Trumpeting For a War on Iran?, Global Research, February 06, 2017 , Available at: http://www.globalresearch.ca/trump-trumpeting-for-a-war-on-iran/5573164,
Sputniknews(2017) Will Trump’s New Syria Strategy Call for US ‘Boots on the Ground’?, Available at: https://sputniknews.com/military/201702271051092603-us-military-strategy-troops-syria/
Statistics Portal (2016), Number of fatalities among Western coaltion soldiers* involved in the execution of Operation Enduring Freedom from 2001 to 2016, Available at: https://www.statista.com/statistics/262894/western-coalition-soldiers-killed-in-afghanistan/
Statistics Portal(2016), Number of U.S. Soldier Killed in Iraq, Available at: https://www.statista.com/statistics/263798/american-soldiers-killed-in-iraq/
Trump, Donald(2016) We inherited a national debt that has doubled in eight years, Available at:https://www.youtube.com/watch?v=cC33EeUc69E
Walt, Stephan M.(2013), The REAL reason the U.S. failed in Afghanistan, ForeignPolicy, Available at: http://foreignpolicy.com/2013/03/15/the-real-reason-the-u-s-failed-in-afghanistan/
Williams, Glyn(2015) At Least Trump Got One Thing Right. There Were No WMDs in Iraq, Huffingtonpost, Available at: http://www.huffingtonpost.com/brian-glyn-williams/at-least-trump-got-one-thing-right_b_9612422.html