عوامل و عناصر مؤثر بر مکان یابی سایت های موشکی ساحل به دریا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 امام حسین

2 جامع امام حسین

چکیده

مکان‌یابی یکی از جنبه‌های مهم کاربردی در علم جغرافیاست. بیشترین کاربرد علم جغرافیا در حال حاضر استفاده از این علم برای مکان‌یابی کاربری‌های مختلف در شهرها و روستاهاست. مکان یابی، تلاش برای یافتن بهترین مکان براساس مؤلفه های مشخص یک فعالیت، و استفاده از آن برای استقرار فعالیت‌ها در زمینه تولیدی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، و نظامی است. یکی از مهم‌ترین عرصه‌های رویارویی ایران با دشمن که می‌تواند به عنوان خط مقدم نبرد، در حال و یا آینده قرار گیرد، خلیج فارس است. مکان‌یابی بهینه نقاطی که دارای شرایط کافی و لازم برای استقرار سایت‌های موشکی باشند، قبل از وقوع هر برخوردی یک اقدام پیشگیرانه است. اهدف این پژوهش با توجه به مأموریت سپاه در مقابله با تهدیدهای دشمن در خلیج فارس؛ طراحی الگویی مناسب برای مکان‌یابی سایت‌های موشکی ساحل به دریا، و غنا بخشیدن به ادبیات مکان‌یابی خصوصاً از بُعد نظامی، و استفاده بهینه از پهنه‌های تعیین شده سایت‌های موشکی در جهت بازدارندگی می باشد. محدوده این پژوهش تنگه هرمز از شهر بندرعباس در شمال تنگه تا کوه مبارک در شرق تنگه می باشد. سؤال اصلی در این پژوهش آن است که الگو ی مکان‌یابی برای سایت‌های موشکی ساحل به دریا کدام است؟. محدوده مطالعه تنگه هرمز است. روش پژوهش در این تحقیق، روش توصیفی تحلیلی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری در این پژوهش تلفیقی است. داده های توصیفی از روش کتابخانه ای جمع آوری و با استفاده از تصاویر ماهواره ای و نقشه ها لایه های مربوطه استخراج گردید. با مراجعه به خبرگان پرسش نامه های مربوطه تکمیل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل AHP استفاده و مؤلفه های مستخرج از نظر خبرگان وزن دهی شد.

کلیدواژه‌ها


آرونوف، استان (1375). سیستم اطلاعات جغرافیایی. ترجمه مدیریت سیستم اطلاعات جغرافیایی. تهران: انتشارات سازمان نقشه­برداری. 

احمدی، سیدمرتضی (1395). الگوی مکانیابی سایتهای موشکی ساحل به دریا (مطالعه موردی تنگه هرمز). رساله دکتری.

پیراسته، حسین (1377). شناسایی مزیتهای نسبی منطقه‌ای در ایران با تأکید بر صنایع استان آذربایجان شرقی، پژوهشنامه بازرگانی. ش 6 .

حافظ­نیا، محمدرضا (1377). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سمت.

خالدی و دیگران (1387). مکانیابی اقلیمی کشت سیب در شهرستان سمیرم با استفاده از مدلهای سلسله مراتبی (AHP). بولین و انواع روشهای مدل فازی در محیط GIS. نشریه علوم جغرافیایی. ج 8. ش 11.

شکوئی، حسین (1374). جغرافیای کاربردی و مکتبهای جغرافیایی. چ سوم. مشهد: مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.

شکوئی، حسین (1375). اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا. ج اول. تهران: انتشارات گیتاشناسی.

صادقی­پور، بابک؛ زارعی، یعقوب (1389). شرح وظایف نفرات تیمهای خود اتکای سیستم موشکی قارعه. پایان­نامه کارشناسی دانشکده امام صادق (ع).

صباغ­کرمانی، مجید (1380).  اقتصاد منطقه­ای. تهران: انتشارات سمت.

عزتی، عزت­الله (1382). ژئواستراتژی. چ سوم. تهران: سمت.

قدسی­پور، سیدحسن. (1379). فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP. تهران: مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر.  

هاگت، پیتر (1373). جغرافیا ترکیبی نو. ترجمه شاپورگودرزی نژاد. ج اول. تهران: انتشارات سمت.

Alferd Thayer Mahan, The Influence of Sea power upon History, 1660- 1783 (Boston: Little Brown, 1897) esp. pp. 281-329