دوره و شماره: دوره 26، شماره 100، آذر 1396 (864) 
دیپلماسی انقلابی هوشمند در تحولات جهانی

صفحه 7-38

خسرو حسنلو؛ سید حمید رضا قریشی؛ سید حمید رضا قریشی


عوامل و عناصر مؤثر بر مکان یابی سایت های موشکی ساحل به دریا

صفحه 105-129

سید مرتضی احمدی؛ اسماعیل غلامحسینی؛ علی سرکارگر اردکانی؛ سید ابراهیم قلی زاده


معماری پایدار دفاعی در طراحی منازل مسکونی

صفحه 131-152

سید محمد مهدی صفوی همامی؛ سید بهشید حسینی؛ علیرضا عندلیب