بررسی مقایسه ای رویکرد آمریکا نسبت به ایران بر اساس اسناد امنیت ملی آمریکا 2014-1993

نویسندگان

دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

روابط ایران و آمریکا را می توان مصداق بارزی برای مناقشات موجود بین بازیگران صحنه روابط بین الملل دانست. ایالات متحده آمریکا از جمله واحد های سیاسی است که در ارتباط خود با ایران با فراز و نشیب های عدیده ای رو برو بوده است. وقوع انقلاب اسلامی ایران در 1979 شوکی عظیم بر کیفیت روابط ایران و آمریکا وارد آورد، به نحوی که سیاست این دو کشور در ابعاد مختلف آن با تغییراتی اساسی مواجه گشت. این پژوهش بر آن است تا کیفیت اعمال قدرت آمریکا نسبت به ایران طی سه دهه گذشته تاکنون را با استناد به اسناد امنیت ملی آمریکا مورد بررسی قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهند که بر اساس الگوی انواع قدرت یعنی قدرت سخت، نرم و هوشمند، رویکرد و کیفیت اعمال قدرت آمریکا نسبت به ایران دوره ریاست جمهوری کلینتون مبتنی بر قدرت نرم، دوره ریاست جمهوری بوش پسر مبتنی بر قدرت سخت و دوره اوباما مبتنی بر کاربرد قدرت هوشمند بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining US Foreign Policy Approaches to the Islamic Republic of Iran Based on National Security Inventories of 2014, 1993

چکیده [English]

Iran-US relations can be seen as a clear indication of the controversy between actors in the international relations scene. The United States is one of the political units that has been in a great deal with its ups and downs in its relationship with Iran. The 1979 Islamic Revolution brought about a huge shock to the quality of Iran-US relations, in a way that the policies of the two countries in various dimensions have changed dramatically. This article describes in an analytical framework an analysis of US foreign policy approaches to the Islamic Republic of Iran during the years 1993 to 2014, based on the analysis of the inductive content of NDS documents. Using inductive content analysis method, the content of the documents was categorized into three categories of hard, soft, and intelligent power indices. Finally, the research findings showed that based on the pattern of power types, ie hard, soft and smart power, as well as tools used to pursue the goals of foreign policy of governments, US approaches to Iran during the Clinton presidency Soft power, the Bush administration's hard-line boss, and the Obama era, have been based on smart power use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Power
  • Foreign Policy
  • Content Analysis
  • Iran
  • America
  • and National Security Documents
احمدی، حامد (1392). ابعاد نظر قدر هوشمند. تهران: نشرکائنات.
ارکلگ، استوارت (1379). چارچوب­های قدرت. ترجمه مصطفی یونسی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
امام­زاده­فرد، پرویز (1389). بررسی جایگاه قدرت نرم در سیاست. از دوران باستان تا عصر حاضر. فصلنامه مطالعات سیاسی. س دوم. ش 7.
ایزدی، پیروز (1380). استراتژی امریکا برای قرن جدید. ترجمه پیروز ایزدی. تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران.
حسینی متین، مهدی (1391). رویارویی امریکا با ایران پس از جنگ سرد. تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و پژوهشهای ابرار معاصر.
خرمی­، محمد (1388). معنای قدرت هوشمند و جایگاه آن در راهبرد بین­المللی ایالات متحده. فصلنامه مطالعات منطقه­ای. اسرائیل‌شناسی و امریکاشناسی. مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه. س دهم. ش 3 و 4.
خوشروزاده، جعفر(1383). میشل فوکو و انقلاب اسلامی، رویکردی فرهنگی از منظر چهره­های قدرت، اندیشه انقلاب اسلامی. ش 11 و 12.
رفیع، حامد؛ قربی، محمدجواد (1389). کالبد شکافی قدرت نرم و ابزارهای کاربردی آن.  فصلنامه مطالعات بسیج. س سیزدهم. ش 47.
صادقی، احمد (1381). بررسی مفاهیم و مبانی قدرت در روابط بین­الملل. فصلنامه سیاست خارجی. ش 61.
عالم، عبدالرحمن (1385). بنیادهای علم سیاست. تهران: نشر نی.
عباسی اشلقی، محمد (1390). بررسی اسناد امنیت ملی امریکا در دوره جورج بوش. کتاب آمریکا10. تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و پژوهشهای بین­المللی معاصر.
قوام، عبدالعلی (1372). اصول سیاست خارجی و روابط بین­الملل. تهران: نشر سمت.
کاردان، عباس (1390). درآمدی بر استراتژی­های امنیت ملی ایالات متحده. کتاب امریکا10. تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و پژوهشهای بین­المللی معاصر.
گلشن­پژوه، محمدرضا (1387). جمهوری اسلامی و قدرت ایران. معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد. س نوزدهم: 22 ـ 23.
لوکس، استیون (1375). قدرت نگرشی رادیکال. ترجمه عماد افروغ. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
ماه­پیشانیان، مهسا (1389). افزایش سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران. راهکاری برای مقابله با تهدیدات نرم امریکا. مجموعه مقالات قدرت و جنگ نرم (حجت‌اله مرادی). تهران: نشر ساقی.
ماه­پیشانیان، مهسا (1389). راهکارهای امریکا برای جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران. مجموعه مقالات قدرت و جنگ نرم. تهران: نشر ساقی.
متقی، ابراهیم (1376). جهت­گیری و کارکرد سیاست خارجی امریکا در ساختار جدید نظام بین­الملل. راهبرد. ش 13.
متقی، ابراهیم (1387). بررسی الگوی فرایند تقابل­گرایی امریکا علیه ایران. مطالعات بسیج. س 11. ش 41.
مرادی، حجت­اله (1389). زبان، ابزار قدرت نرم در ارتباطات نامتقارن اینترنتی، مجموعه مقالات قدرت نرم و جنگ نرم. تهران: نشر ساقی.
مصلی­نژاد، عباس (1386). تحولات الگوی سیاست خارجی امریکا پس از جنگ سرد. فصلنامه سیاست. س 38. ش 87: 85 ـ 60.
مطهرنیا، مهدی (1389). قدرت در پژواک انواع. کتاب ماه علوم اجتماعی. دوره جدید. ش 29.
مقتدر، هوشنگ (1373). سیاست بین­الملل و سیاست خارجی. تهران: نشر قومس.
نای، جوزف (1382). قدرت نرم. ترجمه محمد حسینی مقدم. فصلنامه راهبرد. ش 29.
نای، جوزف (1386). منابع قدرت. ترجمه ناصر بلیغ. فصلنامه مطالعات بسیج. ش 36.
نظری، علی (1384). قدرت از نگاه کثرتگرا. اصلاح طلب و رادیکال. راهبرد. ش 36.
هرسیج، حسین؛ تویسرکانی، مهدی (1390). مقایسه قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه. س بیست و پنجم.
همتی، زهره (1393). بررسی رویکردهای احتمالی امریکا نسبت به ایران در دهه آینده: یک مطالعه آینده پژوهانه. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم اجتماعی. دانشگاه بین­المللی امام خمینی(ره).
هیوود، اندرو (1389). مقدمه نظریه سیاسی. ترجمه عبدالرحمان عالم. تهران: نشر قومس.
یعقوبی، سیامک (1389). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
Barack Obama, Renewing American Leadership, Foreing Affairs, 2007
https://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf
http://nssarchive.us/NSSR/1994.pdf, Bill, Clinton, , United State National Security Strategy (1994
http://nssarchive.us/NSSR/1995.pdf, Bill, Clinton, , United State National Security Strategy (1995
http://nssarchive.us/NSSR/1996.pdf, Bill, Clinton, , United State National Security Strategy (1996
http://nssarchive.us/NSSR/1997.pdf, Bill, Clinton, , United State National Security Strategy (1997
http://nssarchive.us/NSSR/1998.pdf, Bill, Clinton, , United State National Security Strategy (1998
http://nssarchive.us/NSSR/2000.pdf, Bill, Clinton, , United State National Security Strategy (2000
http://nssarchive.us/NSSR/2002.pdf, George W. Bush,The National Security Strategy of the United States of America, 2002
http://nssarchive.us/NSSR/2006.pdf, George W. Bush,The National Security Strategy of the United States of America, 2002
http://nssarchive.us/NSSR/2010.pdf, Barack Obama, National Security Strategy of the United State, May 2010