روشهای امریکا در راه‌اندازی، حمایت و هدایتِ تروریسمِ غرب آسیا و پیشنهادهای راهبردی مقابله با آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

انقلاب اسلامی و ظهور اسلام سیاسی، زنگ خطری را برای امریکا و نظام سُلطة جهانی به صدا در آورد. سقوط حکومت دست نشاندة امریکا، شعارهای ضد امپریالیستی حکومت انقلابی ایران و خطر توسعةتفکر انقلاب اسلامی  به دیگر کشورهای منطقة غرب آسیا و نضج اسلام‌خواهی در این منطقه، باعث نگرانی ایالات متحده امریکا شد. این مقاله با هدف اصلی شناخت و تبیین «روشهای امریکا در تشکیل (راه‌اندازی، حمایت و هدایت) تروریسمِ غرب آسیا و راههای مقابله با آن» به رشتة تحریر در آمده و پاسخگوی این سؤال اصلی تحقیق است که «امریکا در تشکیل تروریسمِ غرب آسیا  چه روشهایی به کار برده است و راههای  مقابله  با آن کدام است.» روش تحقیق آمیخته (کمی و کیفی)/ توصیفی ـ تحلیلی و پیمایشی و جمع‌آوری داده‌ها به روش کتابخانه‌ای و میدانی (پُرسشنامه و مصاحبه ) انجام شده نتایج حاکی است که امریکا در تشکیل تروریسمِ غرب آسیا در جهت تحقق اهداف خود به دنبال  ایران‌هراسی، اسلام هراسی (شیعه هراسی)، درگیر کردن مسلمانان کشورهای اسلامی با تشدید اختلافات قومی مذهبی است.

کلیدواژه‌ها


امینیان، بهادر (1395). چهارچوبی نظری برای تحلیل رفتار گروه داعش. فصلنامة تحقیقات سیاسی و بین‌المللی. دوره 8. ش  26.
برزگر، کیهان؛ حاجی­مینه، رحمت (1393). رویکردی انتقادی به پدیده تروریسم: نظریه سنتی و انتقادی. مطالعات رسانه­ای. س نهم. ش 24.
پورامینی، محمدحسین (1392). تکفیر چیست؟ تکفیری کیست؟. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
خامنه­ای، سیدعلی [مقام معظم رهبری] (1380). بیانات معظم­له در دیدار خانواده‌های شهیدان نیروهای مسلح. مورخة 4/7/1380.
خامنه­ای، سیدعلی (1393). بیانات معظم­له دربارة گروه­های تکفیری. در دیدار با دست اندرکاران حج. مورخه 16/6/1393.
خامنه‌ای، سید علی [مقام معظم رهبری]. سایت حفظ و نشر آثار.                                 www.khamenei.ir
عباس­زاده فتح­آبادی، مهدی (1386). سیاست خارجی امریکا در خاورمیانه و تغییر راهبرد القاعده. رسالة دکترای تخصصی. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
­شوشتری، محمّدتقی (1376). بهج‌الصّباغه. تهران: امیرکبیر.
شیرغلامی، خلیل (1390). اسلام‌هراسی و اسلام‌ستیزی: ده سال پس از حادثه 11 سپتامبر. تهران: فصلنامه سیاست خارجی. س بیست و پنجم. ش 4.
غرایاق زندی، داود (1387). سیاست خارجی دولت دوم جورج واکر بوش در قبال ایران ـ سیاست سد نفوذ (8-2004). فصلنامة  راهبردی. س دوازدهم. ش اول.
فولادی، محمدرضا (1396). چرخه حیات تروریسم جهادی در خاورمیانه. سایت اینترنی ـ shafaqna.com. پیام آفتاب/  افغانستان. شرق. 8 اسد.
کاظمی­قمی، حسن (1396). تشکیل گروه­های تروریستی طالبان، القاعده، داعش و... از ابتدا تا کنون. مصاحبه توسط محقق (محمدحسین روحانی). تهران: پژوهشکده روابط بین­الملل. دانشگاه جامع امام حسین(ع).
کریمی­پاشاکی، سجاد؛ منعم، روح­الله؛ یحیی­پور، محمدصادق (1393). تحلیل ساختارهای ژئوپولیتیکی تروریسم در دهه اول هزاره سوم میلادی. پروژه تحقیقاتی. پژوهشهای روابط بین­الملل. س چهارم. ش 11.
­لندمن، استفان (1390). تعریف تروریسم با زبان مغالطه­آمیز. ترجمة میثم حدادیان مجله راهنما. ماهنامه مطالعات تروریسم. س اول. ش دوم.
ناجی­راد، محمدعلی (1385). جهانی شدن تروریسم و علل همکاری کشورهای جهان علیه آن. رسالة دکتری. دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
نجات، سیدعلی (1395). آشوب سازنده، راهبرد امریکا در قبال داعش. تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر ایران.
Huntigton, Samuel, (2003), The Clash of Civilization and the Remaking of World Order, New York: Simon and Schuster Publisher
Gleick, James Chaos: Making a new Science. The Pulitzer Prizes. Retrieved 28 May 2011,
Simon, Jeffrey , D,(1994), Biological  Terrorism, preparing to meet the threat­