سیاست دفاعی و امنیت جمعی در غرب آسیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول:دانشیار روابط بینالملل دانشگاهتهران، تهران، ایران

2 استادیار جامعهشناسی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

نبود نظام امنیت جمعی در غرب آسیا مسئله‌ای بنیادین برای دولت‌های منطقه است. اینکه چرا یک نظام امنیت جمعی در منطقه وجود ندارد و چگونه سیاست‌های دفاعی امکان امنیت جمعی را محدود ساخته است؟ و چه راهکارهایی برای برون‌رفت از این وضعیت وجود دارد؟ از مهم‌ترین پرسش‌های مطرح‌شده در این رابطه است. ایده اصلی این نوشته آن است که رابطه سیاست دفاعی و نظام امنیت جمعی یک رابطه متقابل است و سیاست دفاعی در واکنش به محیط امنیتی منطقه‌ای شکل گرفته و تأثیر آن بر محیط امنیتی می‌تواند به ساختارهایی از جامعه امن منطقه‌ای تا نظام امنیت جمعی، موازنه پایدار، موازنه شکننده و یا بحران منطقه‌ای منجر شود. در مورد غرب آسیا نیز محیط منطقه‌ای قطبی‌شده، مداخله‌پذیر و بحرانی در تعامل با محیط‌های داخلی متأثر از نگرش متعارض نخبگان، نبود اولویت‌های همکاری‌جویانه و انگیزه‌های هجومی، شرایط را به‌سوی یک موازنه شکننده و بحرانی سوق داده و مانعی اساسی برای نظام امنیت جمعی رقم زده است. برای بررسی این ایده با استفاده از روش تحلیل کیفی داده های موجود به ارائه مبانی نظری، بررسی محیط منطقه‌ای غرب آسیا، سیاست دفاعی دولت‌های مهم آن و نیز ساختار نظام منطقه‌ای و پیامدهای آن پرداخته‌ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Defence Policy and the Collective Security in the West of Asia

نویسندگان [English]

  • Jahangir Karami 1
  • Soleiman Mohebi 2
1 Corresponding Author: Associate Professor of International Relations, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Sociology, Farhangian University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The absence of a collective security regime in the West of Asia is a fundamental issue for the states of the Region. The most important questions posed in this regard are: Why is there no collective security regime in the region? Why have the defense-related policies limited the establishment of a potential collective security regime? What courses of actions are there for exiting this condition? The main idea in this writing is that the relation between defence policy and collective security regime is a reciprocal relation, and that a defence policy is designed to respond to regional security environment and it's effect on their security environment is capable of leading to structures from a secure regional community through collective security regime, to sustainable balance, fragile balance or regional crisis. As for the Western Asia, the critical, polarized regional environment interacting with the internal environments affected by the contradictory views on the part of the elites, the absence of collaborative priorities and offensive incentives have driven the circumstances towards a critical fragile balance, putting a major hurdle in the way of establishing a collective security regime. To address this adea, the article tries to present the theoretical foundations, and to address the regional environment in the Western Asia, the defence policies of important states in this environment, and the structure of the regional regime and its consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • defence policy
  • collective security regime
  • Western Asia
  • security: Iran
استوارت، رابرت و دیگران (1392)، قدرت‌های منطقه‌ای و نظم‌های منطقه‌ای، ترجمه سید داوود آقایی و مجید محمد شریفی، تهران: نشر دادگستر.
اسنایدر، کریگ (1384)، امنیت و استراتژی معاصر، ترجمه حسین محمدی نجم، تهران: دوره عالی جنگ سپاه.
بلامی، الکس (1386)، جوامع امن و همسایگان، ترجمه محمود یزدانفام و پریسا کریمی‌نیا، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بوزان، باری (1390)، مردم، دولت‌ها  و هراس، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
داوود اغلو، احمد (1391)، عمق راهبردی، موقعیت ترکیه در صحنه بین‌المللی، ترجمه محمدحسین نوحی‌نژاد ممقانی، تهران: امیر کبیر.
کرمی، جهانگیر (1384)، محیط امنیتی خاورمیانه و سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه سیاست دفاعی، شماره 52 و 53.
کگان، رابرت (1390)، بازگشت تاریخ و پایان رویاها، ترجمه علی آدمی و افشین زرگر، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
کوهن، سائول (1389)، ژئوپولیتیک نظام جهانی، ترجمه عباس کاردان، تهران: موسسه ابرار معاصر.
ویلیامز، پل (1390)، درآمدی بر بررسی‌های امنیت، ترجمه علیرضا طیب، تهران: امیرکبیر.
ویور، الی و باری بوزان (1387)، مناطق و قدرت‌ها، ترجمه رحمان قهرمانپور، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
Bensahel, Nora and Daniel Bayman (2004), the Future Security Environment in the Middle East Conflict, Stability, and Political Change, RAND.
Erika Holmquist and John Rydqvist (2016), the Future of Regional Security in the Middle East April 2016.
Hazbun, Valeed (2018, Regional Powers and the Oroduction of Insecurity in the Middle East, MENARA Working Papers, No. 11, September.
Hazbun, Waleed (2010), “US Policy and the Geopolitics of Insecurity in the Arab World”, in Geopolitics, Vol. 15, No. 2 (April).
Lustick, Ian (1997), The Absence of Middle Eastern Great Powers: Political "Backwardness" in Historical Perspective, International Organization, Vol. 51, No. 4 (Autumn, 1997), pp. 653-683 Published by: The MIT Press Stable URL: https://www.jstor.org/stable/2703502 Accessed: 01-02-2019 19:46 UTC.
Murray, Douglas and Paul Viotti (2014), The Defense Policies of Nations, London, John Hopkins University Press.
Petras, James (2018), Washington’s ‘Pivot to Asia’: A Debacle Unfolding, Global Research, June 20.
Sutherlin, John. W. (2013 ), “The Syria Dilemma: a U.S. Led Invasion or a U.N. Sponsored Resolution”, publisher: Journal of International Humanities and Social Science .Vol. 3, No. 1.
 Tian N et al(2019), Trends in world military expenditure, 2018, Dr Nan Tian, Dr Aude Fleurant, Alexandra Kuimova, Pieter D. Wezeman and Siemon T. Wezeman, SIPRI Publications, Apr 30, 2019
Trenin, Dmitry, 2010, Russia’s Policy in the Middle East: Prospects for Consensus and Conflict, The Century Foundation, New York, www.tcf.org
Willem F. van Eekelen, The Definition of a National Strategic Concept, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces Asian Study Centre for Peace & Conflict Transformation, Geneva 2010.
Zenko, Mikah (2018), US Military Policy in the Middle East, an Appraisal US and Americas Programme, October 2018.
Аветисян Э. Г. (2017), Политика России на Ближнем Востоке и ее влияние на международный имидж государства, Актуальные проблемы современных международных отношений
<p