دوره و شماره: دوره 29، شماره 110، خرداد 1399 (فصلنامه بهار) 
ارائه الگوی یادگیری فناورانه در صنایع دریایی حوزه دفاع

صفحه 83-113

محمد مهدی ملکی کرم آباد؛ حسنعلی آقاجانی؛ منوچهر منطقی؛ بهنام عبدی