عوامل مؤثر بر جابه‌جایی پایگاه‌های نظامی امریکا در اروپا (از غرب به شرق اروپا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات منطقه ای ( گرایش اروپا) دانشگاه تهران- دانشکده حقوق و علوم سیاسی - پژوهشگر ارشد مسائل اروپا در پژوهشکده تحقیقات

2 عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران- گروه مطالعات منطقه ای ( گرایش اروپا)

چکیده

در پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی حضور نظامی امریکا در اروپا و دلایل ژئوپولیتیک، ژئواکونومیک و راهبردی جابه‌جایی این پایگاه‌ها که موجب تغییر موازنه از غرب به شرق اروپا شده، پرداخته است. منشأ حضور نظامی و ایجاد پایگاه‌های نظامی امریکا در اروپا به جنگ جهانی اول و در سطحی گسترده به جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد. الزامات جنگ سرد این فرصت را برای امریکا فراهم کرد تا با هدف و بهانه مقابله با کمونیسم و بلوک شرق و جلوگیری از نفوذ آن در کشورهای اروپای غربی، پایگاه‌های نظامی خود در این قاره را دائمی کند. کشورهای آلمان، ایتالیا، انگلیس، اسپانیا، یونان و پرتغال به‌طور سنتی کشورهایی هستند که امریکا بیش از هرجای دیگر اروپا در آنها دارای پایگاه نظامی است. بااین‌حال از اوایل قرن 21 میلادی به دلایل مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی ـ نظامی، راهبردی و ژئوپولیتیک اقداماتی درخصوص تعطیلی برخی پایگاه‌ها و جابه‌جایی آنها به اروپای شرقی و جنوب شرقی شروع شده است. فرضیه مقاله این است که عزیمت پایگاه‌های امریکا به سمت اروپای شرقی ذیل سه منطق اقتصادی، راهبردی و ژئوپولیتیک قابل بررسی است. دراین‌راستا، هزینه‌های بالای نگهداری نیروها در اروپای غربی، وجود فضاهای مناسب در شرق اروپا برای انجام رزمایش‌های نظامی گسترده، سختگیری‌های بیشتر نهادهای محیط‌زیستی و افکار عمومی در کشورهای اروپای غربی، حضور نظامی در دموکراسی‌های نوپای اروپای شرقی و نزدیکی به مناطق عملیاتی در قفقاز و غرب آسیا از مهم‌ترین دلایل جابه‌جایی پایگاه‌های نظامی امریکا از غرب به شرق اروپا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Factors Effective on the Displacement of the U.S. Military Bases in Europe (from the Western Europe to the Eastern Europe)

نویسندگان [English]

  • ebrahim bagheri 1
  • Ali sabbaghian 2
1 PhD student in Regional Studies- European Studies- Faculty of Law and Political Science,University of Tehran Assistant Professor of regional study- Faculty of low and political science- tehran university
2 Assistant Professor of regional study- Faculty of low and political science- tehran university
چکیده [English]

The present research addresses the U.S. military presence in Europe and the geopolitical, geo-economical and strategic reasons for the displacement of American bases that shifted the balance from the West to the East of Europe. The origin of the U.S. military presence and the establishment of the U.S. military bases in Europe dates back to the First World War, and on a wider level, to the Second World War. The requirements of the Cold War allowed America to perpetuate its military bases in this continent aimed at, and under the pretext of, countering communism and the East Block, and preventing its influence in the countries of the West Europe. Germany, Italia, England, Spanish, Greece and Portugal are traditionally countries in which the United States has more military bases than anywhere else in Europe. Despite this, since the beginning of 21th Century, due to economic, political, security-military, strategic and geopolitical reasons, efforts have been started to shut a few of the bases down and move them to Eastern Europe and Southeast Europe. The hypothesis in this article is that the departure of the American bases to Eastern Europe can be addressed under three kinds of logic, namely economic, strategic and geopolitical. The high costs related to maintaining troops in the Western Europe, suitable spaces in the Eastern Europe for extensive military maneuvers, the strictness displayed by most environmental institutions and public opinion in the Western European countries, military presence by nascent democracies of Eastern Europe and being adjacent to operational areas in the Caucasus and Western Asia are the most important reasons of the departure of the U.S. military bases from the West to Eastern Europe.

کلیدواژه‌ها [English]

  • military bases
  • the United States
  • Western Europe
  • Eastern Europe
  • the displacement of military bases
دهنوی، مهدی و قربانی، سعید (1395)، بررسی جایگاه استقرار سرزمینی سلاح‌های هسته‌ای امریکا (مطالعه موردی اروپا)، فصلنامه راهبرد، شماره 78: 159-135.
فتحی‌پور، مسعود و نورعلی‌وند، یاسر (1394)، پایگاه‌های نظامی امریکا در جهان، تهران: انتشارات خرسندی.
کریمی‌فرد، حسین (1395)، تأثیر پایگاه‌های نظامی امریکا بر سیاسیت بین‌الملل، فصلنامه سیاست، دوره 46، شماره 4: 1030 ـ 1011.
Admiral James G. Stavridis(2012). European Command: 2012 Posture Statement, U.S. European Command, p. 71, (accessed May 15, 2012).
American Interests (2012), “Shock Poll:51% of Voters Want US Troops Out of Europe ,available at:  http://blogs.the-american-interest. com/ wrm/ 2012/05/22/ shock-poll-51-of-voters-want-us-troops-out-of-europe/
Batchelor, T. (2017). The map that shows how many Nato troops are deployed along Russia’s border. Independent, http://www. independent. co. uk/news/ world/ europe/russia-nato-border-forcesmap-where-are-they-positioned-a7562391. html.
Boot, M. (2006). The paradox of military technology. The New Atlantis, (14), 13-31.
Coffey, L. (2012). Keeping America safe: why US bases in Europe remain vital. Heritage Foundation.
Coffey, L. (2013). The future of us bases in europe: a View from america. Baltic Security & Defence Review, 15(2).
Cordesman.A.H (2018). The U.S., NATO, and the Defense of Europe: Underlying Trends.
Davis, L. E., Pettyjohn, S. L., Sisson, M. W., Worman, S. M., & McNerney, M. J. (2012). US overseas military presence: What are the strategic choices?. Rand Corporation.
Durden.T (2017). Thousands Of US Troops Arrive In Europe In "One Of Largest Deployments Since The Cold War". available at: https://www.zerohedge.com/news/2017-01-09/thousands-us-troops-begin-arriving-europe-one-largest-deployments-cold-war
Glaser, J. (2016). Why we should close America’s overseas military bases. Time. com (October 7, 2016).
Agh, A. (1999). Processes of democratization in the East Central European and Balkan states: sovereignty-related conflicts in the context of Europeanization. Communist and Post-Communist Studies, 32(3), 263-279
Glaser, J. (2017). Withdrawing from Overseas Bases: Why a Forward-Deployed Military Posture Is Unnecessary, Outdated, and Dangerous. Cato Institute Policy Analysis, (816).
Glaser. J. (2017). Close America’s Overseas Bases. available at: https://www.libertarianism.org/media/free-thoughts/close-americas-overseas-bases
Harkavy, R. E. (2007). Strategic basing and the great powers, 1200-2000. Routledge.
Johnson, R. H. (2009). Improbable dangers: US conceptions of threat in the cold war and after. St. Martin's Press.
Lostumbo, M. J., McNerney, M. J., Peltz, E., Eaton, D., & Frelinger, D. R. (2013). Overseas basing of US military forces: An assessment of relative costs and strategic benefits. Rand Corporation.
Lyman. R (2016). Eastern Europe Cautiously Welcomes Larger U.S. Military Presence, available at:https://www.nytimes.com/2016/02/03/world/europe/ eastern-europe-us-military.html
Michel, C. (2015). The Obama Administration Is Gifting War Machines to a Murderous Dictator. New Republic, 4.
Ohtomo, T. (2012). Understanding US Overseas Military Presence after World War II. Journal of International and Advanced Japanese Studies, 4(1).
Pape, R. A. (2003). The strategic logic of suicide terrorism. American political science review, 97(3), 343-361.
PIPA (2010), “Global Views of the US; EUROPE BACKGROUNDER”, available at: http://www.worldpublicopinion.org/pipa/pdf/jan07/BBC_USRole_Jan07_bgeurope.pdf
Rogin, J. (2012). Obama administration using loophole to quietly sell arms package to Bahrain. Foreign Policy, January, 27.
Kulesa. L. (2009), Reduce US Nukes in Europe to Zero, and Keep NATO Strong (&Nuclear). A View from Poland , The Polish Institute of International Affairs.
Schmitt.E. (2017). U.S. Troops Train in Eastern Europe to Echoes of the Cold War. available at: https://www.nytimes.com/2017/08/06/world/europe/russia-america -military-exercise-trump-putin.html
Schmitt.E. (2018). In Eastern Europe, U.S. Military Girds Against Russian Might and Manipulation. available at: https://www.nytimes.com/2018/06/27/us/politics/ american-allies-russia-baltics-poland-hybrid-warfare.html
Slater.A. (2018). The US Has Military Bases in 80 Countries. All of Them Must Close.
Smith.L and Shubert.A. (2017). Poland welcomes thousands of US troops in NATO show of force.
Norris, R. S., & Kristensen, H. M. (2008). US nuclear forces, 2008. Bulletin of the atomic scientists, 64(1), 50-58.
Sprenger.S. (2018). US Army flows fresh tanks, troops into Europe. available at: https://www.defensenews.com/land/2018/05/23/us-army-flows-fresh-tanks-troops-into-europe/
Stavridis G. and James Admiral (2011), “European Command Posture Statement,” testimony before Committee on Armed Services, U.S. House of Representatives, and Committee on Armed Services, U.S. Senate, March 30, 2011, http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/postures/posture_eucom_30mar2011.pdf .
U. S. Air Forces in Europe (2012), Public Affairs Office, “United States Air Forces in Europe,” April 23, 2012, http://www.usafe.af.mil/library/factsheets/factsheet.asp?id=13320 .
U.S. Air Forces in Europe Public Affairs.(2013) “FY2013 Budget Cuts to Impact U.S. Air Forces in Europe,” Spangdahlem Air Base, Germany, February 22, 2012, http://
U.S. Army Europe (2012), Headquarters, Directorate of Public Affairs, “U.S. Army in Europe by the Numbers,” March 2012, http://www.eur.army.mil/pdf/ USAREURBytheNumbers.pdf.
U.S. Army Europe (2013), “History,” http://www.eur.army.mil/organization/ history.htm.
US Army Base in Germany (2013), Maps of World, available at: http://www.mapsofworld.com/germany/about/us-army-bases.html.
Vargas.L. (2017). The Costs and Benefits of U.S. Military Bases Overseas.
Stronski.p and  Himes. A (2019). Russia’s Game in the Balkans. available at:  https://carnegieendowment.org/2019/02/06/russia-s-game-in-balkans-pub-78235
Vine, D. (2015). The United States probably has more foreign military bases than any other people, nation, or empire in history: And it’s doing us more harm than good. The Nation, 4.
Vine.D. (2015). America Has Way Too