عوامل مؤثر بر جابه‌جایی پایگاه‌های نظامی امریکا در اروپا (از غرب به شرق اروپا) DOR:20.1001.1.10255087.1399.28.2.4.6

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات منطقه ای ( گرایش اروپا) دانشگاه تهران- دانشکده حقوق و علوم سیاسی - پژوهشگر ارشد مسائل اروپا در پژوهشکده تحقیقات

2 عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران- گروه مطالعات منطقه ای ( گرایش اروپا)

چکیده

در پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی حضور نظامی امریکا در اروپا و دلایل ژئوپولیتیک، ژئواکونومیک و راهبردی جابه‌جایی این پایگاه‌ها که موجب تغییر موازنه از غرب به شرق اروپا شده، پرداخته است. منشأ حضور نظامی و ایجاد پایگاه‌های نظامی امریکا در اروپا به جنگ جهانی اول و در سطحی گسترده به جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد. الزامات جنگ سرد این فرصت را برای امریکا فراهم کرد تا با هدف و بهانه مقابله با کمونیسم و بلوک شرق و جلوگیری از نفوذ آن در کشورهای اروپای غربی، پایگاه‌های نظامی خود در این قاره را دائمی کند. کشورهای آلمان، ایتالیا، انگلیس، اسپانیا، یونان و پرتغال به‌طور سنتی کشورهایی هستند که امریکا بیش از هرجای دیگر اروپا در آنها دارای پایگاه نظامی است. بااین‌حال از اوایل قرن 21 میلادی به دلایل مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی ـ نظامی، راهبردی و ژئوپولیتیک اقداماتی درخصوص تعطیلی برخی پایگاه‌ها و جابه‌جایی آنها به اروپای شرقی و جنوب شرقی شروع شده است. فرضیه مقاله این است که عزیمت پایگاه‌های امریکا به سمت اروپای شرقی ذیل سه منطق اقتصادی، راهبردی و ژئوپولیتیک قابل بررسی است. دراین‌راستا، هزینه‌های بالای نگهداری نیروها در اروپای غربی، وجود فضاهای مناسب در شرق اروپا برای انجام رزمایش‌های نظامی گسترده، سختگیری‌های بیشتر نهادهای محیط‌زیستی و افکار عمومی در کشورهای اروپای غربی، حضور نظامی در دموکراسی‌های نوپای اروپای شرقی و نزدیکی به مناطق عملیاتی در قفقاز و غرب آسیا از مهم‌ترین دلایل جابه‌جایی پایگاه‌های نظامی امریکا از غرب به شرق اروپا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


دهنوی، مهدی و قربانی، سعید (1395)، بررسی جایگاه استقرار سرزمینی سلاح‌های هسته‌ای امریکا (مطالعه موردی اروپا)، فصلنامه راهبرد، شماره 78: 159-135.
فتحی‌پور، مسعود و نورعلی‌وند، یاسر (1394)، پایگاه‌های نظامی امریکا در جهان، تهران: انتشارات خرسندی.
کریمی‌فرد، حسین (1395)، تأثیر پایگاه‌های نظامی امریکا بر سیاسیت بین‌الملل، فصلنامه سیاست، دوره 46، شماره 4: 1030 ـ 1011.
Admiral James G. Stavridis(2012). European Command: 2012 Posture Statement, U.S. European Command, p. 71, (accessed May 15, 2012).
American Interests (2012), “Shock Poll:51% of Voters Want US Troops Out of Europe ,available at:  http://blogs.the-american-interest. com/ wrm/ 2012/05/22/ shock-poll-51-of-voters-want-us-troops-out-of-europe/
Batchelor, T. (2017). The map that shows how many Nato troops are deployed along Russia’s border. Independent, http://www. independent. co. uk/news/ world/ europe/russia-nato-border-forcesmap-where-are-they-positioned-a7562391. html.
Boot, M. (2006). The paradox of military technology. The New Atlantis, (14), 13-31.
Coffey, L. (2012). Keeping America safe: why US bases in Europe remain vital. Heritage Foundation.
Coffey, L. (2013). The future of us bases in europe: a View from america. Baltic Security & Defence Review, 15(2).
Cordesman.A.H (2018). The U.S., NATO, and the Defense of Europe: Underlying Trends.
Davis, L. E., Pettyjohn, S. L., Sisson, M. W., Worman, S. M., & McNerney, M. J. (2012). US overseas military presence: What are the strategic choices?. Rand Corporation.
Durden.T (2017). Thousands Of US Troops Arrive In Europe In "One Of Largest Deployments Since The Cold War". available at: https://www.zerohedge.com/news/2017-01-09/thousands-us-troops-begin-arriving-europe-one-largest-deployments-cold-war
Glaser, J. (2016). Why we should close America’s overseas military bases. Time. com (October 7, 2016).
Agh, A. (1999). Processes of democratization in the East Central European and Balkan states: sovereignty-related conflicts in the context of Europeanization. Communist and Post-Communist Studies, 32(3), 263-279
Glaser, J. (2017). Withdrawing from Overseas Bases: Why a Forward-Deployed Military Posture Is Unnecessary, Outdated, and Dangerous. Cato Institute Policy Analysis, (816).
Glaser. J. (2017). Close America’s Overseas Bases. available at: https://www.libertarianism.org/media/free-thoughts/close-americas-overseas-bases
Harkavy, R. E. (2007). Strategic basing and the great powers, 1200-2000. Routledge.
Johnson, R. H. (2009). Improbable dangers: US conceptions of threat in the cold war and after. St. Martin's Press.
Lostumbo, M. J., McNerney, M. J., Peltz, E., Eaton, D., & Frelinger, D. R. (2013). Overseas basing of US military forces: An assessment of relative costs and strategic benefits. Rand Corporation.
Lyman. R (2016). Eastern Europe Cautiously Welcomes Larger U.S. Military Presence, available at:https://www.nytimes.com/2016/02/03/world/europe/ eastern-europe-us-military.html
Michel, C. (2015). The Obama Administration Is Gifting War Machines to a Murderous Dictator. New Republic, 4.
Ohtomo, T. (2012). Understanding US Overseas Military Presence after World War II. Journal of International and Advanced Japanese Studies, 4(1).
Pape, R. A. (2003). The strategic logic of suicide terrorism. American political science review, 97(3), 343-361.
PIPA (2010), “Global Views of the US; EUROPE BACKGROUNDER”, available at: http://www.worldpublicopinion.org/pipa/pdf/jan07/BBC_USRole_Jan07_bgeurope.pdf
Rogin, J. (2012). Obama administration using loophole to quietly sell arms package to Bahrain. Foreign Policy, January, 27.
Kulesa. L. (2009), Reduce US Nukes in Europe to Zero, and Keep NATO Strong (&Nuclear). A View from Poland , The Polish Institute of International Affairs.
Schmitt.E. (2017). U.S. Troops Train in Eastern Europe to Echoes of the Cold War. available at: https://www.nytimes.com/2017/08/06/world/europe/russia-america -military-exercise-trump-putin.html
Schmitt.E. (2018). In Eastern Europe, U.S. Military Girds Against Russian Might and Manipulation. available at: https://www.nytimes.com/2018/06/27/us/politics/ american-allies-russia-baltics-poland-hybrid-warfare.html
Slater.A. (2018). The US Has Military Bases in 80 Countries. All of Them Must Close.
Smith.L and Shubert.A. (2017). Poland welcomes thousands of US troops in NATO show of force.
Norris, R. S., & Kristensen, H. M. (2008). US nuclear forces, 2008. Bulletin of the atomic scientists, 64(1), 50-58.
Sprenger.S. (2018). US Army flows fresh tanks, troops into Europe. available at: https://www.defensenews.com/land/2018/05/23/us-army-flows-fresh-tanks-troops-into-europe/
Stavridis G. and James Admiral (2011), “European Command Posture Statement,” testimony before Committee on Armed Services, U.S. House of Representatives, and Committee on Armed Services, U.S. Senate, March 30, 2011, http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/postures/posture_eucom_30mar2011.pdf .
U. S. Air Forces in Europe (2012), Public Affairs Office, “United States Air Forces in Europe,” April 23, 2012, http://www.usafe.af.mil/library/factsheets/factsheet.asp?id=13320 .
U.S. Air Forces in Europe Public Affairs.(2013) “FY2013 Budget Cuts to Impact U.S. Air Forces in Europe,” Spangdahlem Air Base, Germany, February 22, 2012, http://
U.S. Army Europe (2012), Headquarters, Directorate of Public Affairs, “U.S. Army in Europe by the Numbers,” March 2012, http://www.eur.army.mil/pdf/ USAREURBytheNumbers.pdf.
U.S. Army Europe (2013), “History,” http://www.eur.army.mil/organization/ history.htm.
US Army Base in Germany (2013), Maps of World, available at: http://www.mapsofworld.com/germany/about/us-army-bases.html.
Vargas.L. (2017). The Costs and Benefits of U.S. Military Bases Overseas.
Stronski.p and  Himes. A (2019). Russia’s Game in the Balkans. available at:  https://carnegieendowment.org/2019/02/06/russia-s-game-in-balkans-pub-78235
Vine, D. (2015). The United States probably has more foreign military bases than any other people, nation, or empire in history: And it’s doing us more harm than good. The Nation, 4.
Vine.D. (2015). America Has Way Too